M-mG-GÛÅ-»Þ¾-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-GÅô-¼ÛG-DG-Z¤Å-GÅô-GmP-Mã-ü


2005-09-28
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈØ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¾-GŸÛGÅ-m- M-mG-GÛ-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-HÛ-M¾-Å-FÛP-bàºÞ-mP-M¾-uÛºÛ-M-mG-GÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-GÅô-¼ÛG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ŸïÅ-q-ŸÛG-zÇ+ôP-±ôGÅ-GmP-z-hï¼-wïzÅ-qºÛ-¤DÅ-q-n¤Å-ˆÛÅ-»Þ¾-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-GÅô-¼ÛG-DG-Z¤-GÅô-hP-ºV¼-GŸÛ-hP-¿km-qºÛ-fôG-ŸÛz-ºWâG-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG M-mG-GÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-GÅô-¼ÛG-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô- Fâ-Gô-zïm- ŸïÅ-q-hïÅ-hï-ÇSôm-M-mG-GÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-Mãm-Æô¾-GÅô-¼ÛG-DG-¾-hïP-hÝÅ-Ǩm-HÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ˆÛÅ-hô-ÇoP-hï-®¤-GmP-¤ïh-ˆP-Mãm-Æô¾-Ǩm-¼ÛGÅ-DG-GÛÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-GmÅ-»Þ¾-HÛ-m-±-DG-zTôÅ-fÞz-q-¤-¸h-uÛ¼-zbP-GÛ-m-±-GŸm-DG-»P-zTôÅ-Mã¼-wm-fôGÅ-»ôh-qºÛ-¼-ºyôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG »P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈØ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-q-hïºÛ-mP-¾ô-zTß-yG-GôP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-»ôh-qºÛ-IP-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ- zôh-q-hP- ÅôG-qô- »Þ-Gݼ- Èà-»Û- ;ô-¼Û-»-hP- »ºô-ÅôGÅ-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-GÅô-¼ÛG-DG-zB¼-GÅô-GmP-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།