zôh-¤ÛºÛ-Hïm-¾PÅ-hï-IôÅ-¤ô¾-HÛ-fôG-mÅ-Åï¾-fÞz-q-GÅÞPÅ-»ôh-qü


2008-03-24
Share

M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hï-ÇSºÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï- =ºô-¯Û-h‚PÅ- ˆ-ÛiâP-»ÛG-qºô-fÞP- »ÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾ü zôh-mP-‚ãP-zºÛ-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-hïü zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-7GôP-Å-bÑ-¾ºÛ-zÀ-¤ºÛ-¿Ëm-IôÅ-¤ô¾-HÛ-¾¤-mÅ-Åï¾-fzÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Ç+Ý-ŸzÅ qºô-fÞP-»ÛÅü G¾-bï-M-mG-hzÞÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-„Àô-M-Vï-®¤-hP-ü wÞGÅ-zŤ-GP-VïºÛ-fôG-mÅü 7GôP-Å-bÑ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-¿Ëm-IôÅ-¤ô¾-GmP-z-»Ûm-m- ¿Ë-źÛ-hôm-Aïm-hïü- ¾Å-ÇÀ-qôºÛ-fôG-mÅ-Åï¾-Mã-»ôh-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅü DôP-GÛÅ-¼ºÞ-‡¼-ÅÎ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾ü- Vïh-GbôP-GmP-zºÛ-xÛ-zOGÅ-ÁÛG-mP-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ-qºô-fÞÞP-mÛü M-mG-GŸÝP-hP-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü DôP-mÅ-hï-ÇS- 89ºÛ-¼P-GÛ-hzÞ-FÛh-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï- =ºô-¯Û-h‚PÅ-»ÛÅ- ¿Ëm-Gm¤-Çkï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-ÇeïP-GÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-Pô-Lô¾-HÛ-hôm-Aïm-¾-GÝ-zÁP-GÛ-n¤-ºHã¼-zbôm-q¼ü Vz-ÆÛh-ˆÛ-ZïÅ-Vh-wôG-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-IÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü DôP-¾-¾ô-Pô-zhÝm-¼ÛP- z®ôm-zTßG-GÛ-ZïÅ-Vh-ˆP-wôG-»ôh-q-hP-ü hÝÅ-h-¿eºP-DôP-M-mG-GŸÝP-GÛ-¿e-ÆâP-ºôG-GmÅ-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü hï-»P-Ç+Ý-ŸzÅ-qºô-fÞP-»ÛÅü h-¿e-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmh-hôm-ºIï¾-zXôh-GP-¾ºP-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-DG-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-¤Û-‚ïh-q-hP-ü hï-mÛ-G®ô-zô-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h-z¼-Gmh-hôm-fG-GTôh-GP-»ôh-¾ü- FÛ¤Å-¤ïh-¾ÞGÅ-¤ïh-hP-ü ¼P-oP-GP-im-HÛ-¾¤-mÅ-fG-zTh-qºÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-Mãh-¼Û¤-HÛ-Aïm-qÅ-»Ûh-VïÅ-fÞz-ˆÛ-¤ïh-TïÅ-hP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h-¿eºP-¤Þ-¤fÞh-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô-zôh-mP-Gmh-hôm-dôG-ŸÛz-Vïh-¤-GbôP-z¼ü z;G-Çkô¤-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hüï xÛºÛ-»Þ¾-DG-±ôÅ-M-mG-GÛ-‚-uôh-¾-»Ûh-VïÅ-¤Û-fÞz-qºÛ-hÐôGÅ-qºÛ-¼P-zŸÛm-hïü ¤Þ-¤fÞh-Vï-¼Þ-GbôP-GÛ-»ôh-TïÅ-Bôm-zXôh-GmP-»h-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།