M-mG-mP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-Oæz-Çeï-yâ-GÝ-GTÛG-¾Å-¤P-z-BïÅ-¤Dm-¤P-qô-»ôh-qü


2007.05.07

{}ü üM-mG-mP-z¸º-±P-GTÛG-¾-yâ-GÝ-GTÛG-¾Å-BïÅ-VôG-GÛ-¤ïh-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-»ôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- h-V-EÛ¤-±P-º‚ô¼-¿km-¤P-qôÅ- GŸÝP-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-Oæz-Çeï- yâ-GÝ-GTÛG-¾Å-¤P-z-BïÅ-¤Dm-VïÅ-¤P-qô-»ôh-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-HÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ--xÛ-¾ô-1979 ¾ô-mÅ-»Þ¾-mP-¤Û-ºzô¼-ºwï¾-MÅ-ÁÝGÅ-Vï-ºIô-zŸÛm-q-hï-ºGôG-fzÅ-Vïh- IôP-Eï¼-DG-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-HÛ-z¸º-±P-¼ï-¾-yâ-GÝ-¼ï-hP- IôP-GÅïz-DG-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-HÛ-z¸º-±P-¼ï-¾-yâ-GÝ-GZÛÅ-¼ï-¾Å-BïÅ-¤Û-VôG-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gbm-ºzïzÅ-ˆÛÅ- FÛ¤Å-GŸÛ-hï-ºG¾-¼ÛGÅ-¾- hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-ÁÝGÅ-Vï-ºGï¾-HÛ-»ôh-q-¼ïh-»Ûm-mºÛ-M-mG-GŸÝP-GÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm- =P-¶ï-VÛP- ŸÝ-zÅ-GÅÞPÅ-m- h-V-M-mG-mP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-xÛm-qºÛ-GŸôm-BïÅ-z¸º-±ô-¤P-qôÅ- GŸÝP-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-Oæz-Çeï- yâ-GÝ-GTÛG-¾Å-¤P-z-BïÅ-¤Dm- Wï-¤P-ºIô-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-Pô-vôh-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎