¼ôP-M¾-Í-IGÅ-¾-M¾-Dz-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-‚ãÅ-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-qü


2007.10.31

{}üü ¾Û-fP-G»Þ-¼Þ-Çkï-qºÛ-¼ôP-M¾-Í-IGÅ-¾-M-mG-GÛÅ-mG-ZïÅ-hôm-±m-zŸÛ-»ôh-qºÛ-FÛ¤Å-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ºhÝG ºhÛ-G-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛÅ-DÞPÅ-¿km-fôG-mÅ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-z¼- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ- 1 ZÛm-M-mG-GÛ-h¤G-GÛ-hÝÅ-Vïm-hP-¾Û-fP-GÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-d-MãGÅ-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-HÛ-ºGô-º‚ïh-¤Wh-ÇKôºÛ-fôG-zôh-¤Û-n¤Å-¾-ºIô-z-¤ÛºÛ-Gb¤-zXôh-hP-VôÅ-hh-¼P-hzP-hP-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zôh-mP-Ghm-ŸÝ-GmP-hGôÅ-q-hP-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-¤VôG-hP-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-JÀôh-z=ô¾-HÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q¼-Å-GmÅ-ˆÛ-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛÅ-¼ôP-M¾-Í-IGÅ--º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-¼ïhü hï-mÅ-¹-z-GÅÞ¤-®¤-HÛ-XïÅ-ÅÞ- zhÝm-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 29 ZÛm- DôP-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-FÛ¤Å-DP-hÝ-z®m-ºFÛh-‚Å-mÅ- M-¼ÛGÅ-FÛ¤Å-hqôm-ŸÛG-GÛÅ-¼ôP-M¾-Í-IGÅ-hP-DôP-GÛ-±-zô-Í-ºƒâG-M-¤±ô-hP- DôP-GÛ-Ç+Ý-¹ºÛ-Çtäm-¤Vïh-¿UGÅ-±-"Àô-z¸P-GÅÞ¤-HÛ-¤hÝm-hÝ-mG-ZïÅ-DG-zŸÛ-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-ºhÝG ¼ôP-M¾-Í-IGÅ-ˆÛ-mG-ZïÅ-G®ô-zô-M¾-Dz-ºGô-dÛP-ÇÀôG-MãºÛ-Pm-‚ãÅ-zŸG-q-hï-»Ûm-q-hP- ¤fº-¤ºÛ-FÛ¤Å-Vôh-GP-‚ãP-¤ïh-hï-zhÝm-GTÛG-GÛ-mP-±ßP-¾-ÁïÅ-Mã-»Ûm-q-hP- fG-Vôh-hï-»P-¾Û-fP-XôP-GŸÝP-¾-zbP-Mã-»Ûm-qºÛ-Zïm-zl-zbP-ºhÝG-ü- FÛ¤Å-DP-mP-hÝ-»P-¼ôP-M¾-Í-IGÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¼ÛGÅ-±P-¤Å-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-hh-q-hP-¤W¾-ºhôh-»ôh-q-hP-zôh-¤Û-n¤Å-¾-iP-zhïm-HÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-zÁh-MãºÛ-fôz-fP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-M-¼ÛGÅ-FÛ¤Å-hqôm-¾-¾m-ºhïzÅ-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་ཤུགས་གློག་འདོན་ས་ཚིགས་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཨ་ཚོགས་བདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དང་སྡེ་བ་གཉིས་བཙན་གྱིས་གཏོར་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎