M-mG-GŸÝP-mÅ-¶ï-‡Û-;ïm-GŸÝP-hP-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-zBôh-fÞz-qºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2007.06.28

{}ü üM-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-M-mG-GŸÝP-hP-¶ï-‡Û-;ïm-GŸÝP-wm-±ßm-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-zBôh-fÞz-qºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG- M-mG-»ï-ÁݺÛ-±GÅ-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-ºDôh-qºÛ-mP-ü M-mG-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hôm-¾Å-DP-GÛÅ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-HÛÅ-zbP-GmP-zºÛ-xG-ƒÛÅ-fôG-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-TÛP-ü xG-ƒÛÅ-hï-zŸÛm-h-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-mP-»ï-ÁݺÛ-¿eï-GmÅ-¶ï-‡Û-;ïm-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-fôG-ÆÛh-WâÅ-fôG-zB¼-ŸÛz-‚Å-mÅ-M-mG-hP- Gô-z-¾ôG-Oæz-ˆÛ-¿e-uôh-hï-¼ÛGÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-mÅ- M-mG-hP-¶ï-=Û-;ïm-GŸÝP-hz¼-ºƒï¾-¾¤-Mãm-¿km-Tm-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-fÞGÅ-¼ï-»ôh-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü ÍÞ-ÅÛ-Íï-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-GmÅ-±ß¾-ºDôh-qºÛ-mP-ü ¤ÛP-ºzôh-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-M-mG-GÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hqôm-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞP-m-ü Zï-V¼-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-GôP-ŸÝÅ-¶ï-=Û-;ïm-GŸÝP-GÛÅ-xG-ƒÛÅ-hïºÛ-fôG-G¸º-wÞ¼-zÞ-q-ÅPÅ-ZÛm-IôÅ-¤ô¾-GmP-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zXôh-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸG hï-¤Ûm-M-mG-mÝz-xôGÅ-Å-DÞ¾-HÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hqôm-¾ÛºÞ-TÛP-Ém-HÛÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-hqôm-hP-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-hï-w¾-Vï¼-¶ï-=Û-;ïm-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-HÛ-xG-ƒÛÅ-hï-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q-GÅÞP-zŸG »Ûm-mºÛ-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-HÛÅ-xG-ƒÛÅ-º‚ô¼-¤ïh-Ç+ô¼-GP-»P-ºIï¾-zXôh-‚Å-¤ïh-ˆP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-hP-¶ï-=Û-;ïm-GŸÝP-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-ºhÝm-q-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎