zôh-ˆÛ-ºƒôG-qºÛ-Å-DÞ¾-mÅ-yâ-GÝ-¤P-qô-M-mG-¾-z®m-Ç+ݾ-‚Å-mÅ-ºFÛh-ˆÛ-»ôh-qü


2007.06.23

{}ü üzôh-ˆÛ-¤hô-Ǩh-Í-¤hô-DÞ¾-HÛ-ºƒôG-qºÛ-Å-DÞ¾-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-¼P-ZÛh-ˆÛ-¤fôP-zºÛ-¤ÛG-¤fôP-hqP-qô-ŸÛG-GÛÅ- M-mG-GÛÅ-ºƒôG-qºÛ-Å-GmÅ-DG-mÅ-yâ-GÝ-zÞ-¾ô-8mÅ-13‚Å-q-M-mG-¾-z®m-Ç+ݾ-‚Å-mÅ-ºFÛh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïïhü GôP-ŸÝÅ-¤ÛP-ºhôm-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-¤Û-Ço-hïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-hôm-¿e¼-mü G¾-bï-EÛ¤-±P-ŸÛG-mP-¾ô-8mÅ-13z¼-ÇÀïzÅ-qºÛ-zÞ-3»ôh-mü M-¤ÛºÛ-h¤G-hôm-¤Û-ÇoÅ-z®m-Ç+ݾ-fôG-mÅ-EÛ¤-±P-hïºÛ-mP-GÛ-zÞ-GÅÞ¤-;-M-mG-¾-ºFÛh-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü ¾ô-8mÅ-13z¼-HÛ-zôh-qºÛ-zÞ-yâG-±ô¼-z®m-z;º-zbP-mÅ-hô-ºiïm-Çoݤ-ºDô¼-mP-M-mG-xôGÅ-ÅÞ-ºFÛh-ˆÛ-»ôh-q-¿e¼ü hï-»P-ºƒôG-qºÛ-Å-DÞ¾-DG-GÛ-yâ-GÝ-±ô-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-zŸGü M-¤ÛÅ-hï-¿e¼-‚ïh-hGôÅ-hôm-WÛ-»Ûm-iÛ-Ç+zÅ- ¤ÛG-¤fôP-hqP-qô-hï-»ÛÅ- zôh-qºÛ-yâ-GÝ-hï-±ô-M-mG-¾-ºFÛh-mÅ-ÇÀôz-GÅô-vh-Çeï-DôP-±ôºÛ-¿e-z-Nå¼-fzÅ-‚-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü hï-mÛ-2008¾ô¼-M-mG-mP-º²¤-JÀÛP-Íô-¾¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-MãºÛ-iÛ¾-zOGÅ-Vïh-I-OÛG-‚ïh-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü »P-¤ÛG-¤fôP-hqP-qô-hïÅ-GÅÞPÅ-mü M-mG-GÛÅ-zôh-mP-GmÅ-ÇePÅ-»G-qô-»ôh-DÞ¾-zÇeôm-fzÅ-ÅÞü zôh-mP-GÛ-zôh-qºÛ-EÛ¤-±P-hzÞ¾-wôPÅ-±ô¼-hPÞ¾-vh-mÅ- qï-TÛP-mP-Íô-¾¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-Ç+zÅ-xÛ-xôGÅ-mÅ-¿e-zÇ+ô¼-¾-wïzÅ-qºÛ-xÛ-M¾-z-±ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-ºhôh-xôGÅ-iÛ¾-zOGÅ-Çtï¾-MãºÛ-zMãh-Ç+ݾ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-zŸGü ºƒôG-DÞ¾-Å-GmÅ-hï-±ô-zôh-Á¼-xôGÅ-ˆÛ-¤fº-¤±¤Å-Gh¼-¯ï-¤hô-IôP-Gh¾-mÅ-ºIâ¾-ºDô¼-mP-ZÛm-GTÛG-¾-ÇÀïzÅ-źÛ-Å-DÞ¾-hï-±ô-mÅ-»Ûm-q-hP.ü zôh-mP-GÛ-ºƒôG-q-±ô¼-Ç+h-V-zÁh-qºÛ-Ç+zÅ-DôP-±ô¼-ºyh-zŸÛm-qºÛ-²-iG-GÛ-h;º-P¾-hï-±ô-iP-qô-iP-zŸG-zÁh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- Zï-hÝÅ-¼P-zôh-Á¼-xôGÅ-DÞ¾-¿e-zÇ+ô¼-¾-wïzÅ-¤Dm-zôh-¤Û-ŸÛG-GÛÅ- w-»Þ¾-i-GmÅ-¾-GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-Gž-zÇem-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎