zôh-qºÛ-ºƒôG-q-¤P-qô-º±ô-zºÛ-h¤ÛGÅ-¤Dô-¤ïh-qºÛ-h;º-P¾-ºôG-¿ËàP-»ôh-qü


2007.06.10

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-º²âGÅ-Cæm-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-zôh-¼ÛGÅ-ºƒôG-q-n¤Å-z®m-hzP-GÛ-ÇKô-mÅ-ºƒôG-Å-mÅ-GmÅ-Çtô-‚ïh-hÝ-zTßG-q-¤-¸hü ºƒôG-q-¤P-qô-º±ô-zºÛ-h¤ÛGÅ-¤Dô-¤ïh-qºÛ-h;º-P¾-ºôG-¿ËàP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-Gž-zOGÅ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü ºIô-z-¤ÛºÛ-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-GÅÞPÅ-mü ºƒôG-q-n¤Å-¾-z®m-hzP-GÛ-ÇKô-mÅ-G»G-hP-¼-¾ÞG-ÅôGÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-ÇKô-xãG-Åï¤Å-Tm-n¤Å-zÅh-Çeï-Å-GmÅ-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-GÝm-zÅz-Çoï-Åï¾-¾Å-vôh-ˆÛ-¤ïh-q-ÅôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-FÛ¤Å-¤fÞm-HÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¤-¸hü M-mG-GŸÝP-GÛ-º²âGÅ-Cæm-ºV¼-GŸÛ-hïºÛ-fôG-mÅ-ºƒôG-q-ÇeôP-yG-¤P-qôºÛ-º±ô-z¼-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-zŸÛm-»ôh-q-hP-ºƒôG-q-±ôÅ-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-¾-¾Å-hôm-HÛ-ºV¼-GŸÛ¼-zB¼-ŸÛz-¤-‚ãP-z¼-hÝ-ºƒôG-q-n¤Å-GmÅ-Çtô-‚-Mã-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-fzÅ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-z®m-hzP-GÛ-ÇKô-mÅ-ºƒôG-q-GmÅ-Çtô-‚Å-¸Ûm-q-n¤Å-hP-»P-m-DôP-±ô¼-GÝm-zÅz-¤-¼GÅ-q-n¤Å-¼P-ºWGÅ-ºƒôG-qºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-xÛ¼-¾ôG-‚-VôG-qºÛ-Ç+ô¼-ŸÝ-GbàGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-zôh-ˆÛ-ºƒôG-q-¤±m-GÅÞP-ºhôh-¤ïh-q-ŸÛG-GÛÅü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-P-±ô-ºƒôG-q-n¤Å-ºƒôG-ż-Çkôh-hÝ-¤-zTßG-q¼-ºƒôG-qºÛ-±ô-DG-n¤Å-¯-¤ïh-z¸ô-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP-P-±ô-ºƒôG-qºÛ-º±ô-fzÅ-Áݾ-¤ïh-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎