M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-¾-h¤G-hôm-HÛ-¤Dô-VÅ-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2005.11.25

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤ï-¤hº-ÅôGÅ-¤±ôm-V-„ÀâGÅ-qºÛ-hô-zBï¾-¤ô-‡-zTô-zMh-®¤-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-hP-¿ËG-q-hz¼-z¾-»Þ¾-Å-GmÅ-;ô-^-¼×Û-ŸïÅ-qºÛ-¾¤-Vïm-zMãh-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-hzô¼-ºiïm-‚Å-»ôh-Ç+ô¼-;m-‡Û-qÞ¼-ŸïÅ-qºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü Gż-ÁôG-hïºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-¤Þ-¤fÞh-ºDôh-q¼-ü Í-¼Û-hP-h‚Ûm-WÛ-ÅôGÅ-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-¤VôG-mÅ-»Þ¾-mP-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¤ïh-q-¸ôÅ-mÅ-hzP-V-¯ÛÅ-zŸïÅ-GmP-zºÛ-XïÅ-z¾-»Þ¾-¾-Gô-¤±ôm-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-q-hP-ü z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-Mãm-¿km-¤±ôm-V-¤Dô-Oæz-G®ô-zô-M-G¼-mÅ-»ôPÅ-fzÅ-‚Å-ˆP-hôm-ºƒÅ-hï-®¤-¤-Åôm-qºÛ-ºôG- M-mG-GŸÝP-mÅ-Gô-¤±ôm-¤Dô-ºhôm-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-ÇSôm-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-D-q¼-HÛ-»ô-VÅ-ÅôGÅ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-‚Å-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-¤ï-¤hº-ÅôGÅ-h¤G-hôm-HÛ-¤Dô-VÅ-¼ôGÅ-¼¤-‚Å-q-h-¼ïÅ-fôG-¤-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-ºhÝG Gż-ÁôG-hïÅ-M-mG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-¤±ôm-V-hzô¼-ºiïm-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-fôG-z¾-»Þ¾-h¤G-hqÞP-mÅ-¾m-ºhïzÅ-ÅôGÅ-GP-»P-GmP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-zŸG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎