M-mG-mP-ÆâP-‚-h¤-qôºÛ-PP-Íô-¾Û¤-wÛG-hq¾-ºz¼-º‚ô¼-zºÛ-¤²h-ÇKô-‚Å-ºhÝG


2008-03-31
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-GÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-¾-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-hzÞ-zŸÝGÅ-ˆÛ-fôG-ÆâP-‚-h¤-qôºÛ-PP-hï-¼ÛP-Íô-¾ï¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-JËÛ¼Û-ÅÛ-mÅ-º‚ô¼-zºÛ-¤²h-ÇKô-hï-zBPÅ-»ôh-q-¼ïh- ¤²h-ÇKôºÛ-fôG-M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-ÁÛ-TÛm-qÛP-»ÛÅ-¾ô-Pô-zM-yG-mÅ-M-mG-¤Û-¤P-GÛÅ-Íô-¾ï¤-wÛG-GÛ-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-ŸÝ-MãºÛ-©Û-¾¤-hï-h-V-hPôÅ-»ôh-ºHã¼-zŸÛm-»ôh-TïÅ-hP- ¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-ŸÝ-Mã-hï-mÛ-M¾-Dz-hq¾-»ôm-hP- uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ- ¤Û-¤P-GÛ-zhï-hôm-zTÅ-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-TïÅ-Gb¤-zÁh-‚Å-q-hP- Íô-¾ï¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-¾-¤²h-ÇKôºÛ-Vïh-º‚ô¼-z¼-hGº-Çeôm-ŸÝ-Vïh- M-mG-GÛ-¤Û-¼ÛGÅ-DG-GÛ-Pô-zô-¤±ôm-HÛ-»ôh-Ç+h-ˆÛ-n¤-q-vÅ-Vï¼-zôh-GŸÅ-ˆÛ-¤±ôm- GŸm-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-DG-GÛ-GŸÅ-Ço-DG-TÛG-ˆP-ºFz-Çeôm-‚Å-»ôh-ºhÝG Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-zŸÛm-Íô-¾ï¤-wÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-‚ãP-DÞPÅ-JËÛ¼Û-ÅÛ-»Þ¾-mP-Ÿ¾-º‚ïh-ˆÛ-XïÅ- ¤Iôm-zhG-M¾-Dz-M-mG-GÛ-mP-hï-¼ÛP-¤²h-ÇKôºÛ-Vïh-º‚ô¼-»ôh-q-hP- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-mÅ-ºGô-z®ßGÅ- hq¾-ºz¼-hï-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-DG-GÛ-mP-zÇ+ô¼-zBôh-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-G¼-ºEï¼-HÛ-ż- zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-zôh-¤Û¼-iG-Gmôm-zbP-hP-zbôP-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-¾-Pô-Lô¾-ŸÝ-Vïh- hq¾-ºz¼-ºEï¼-źÛ-ºIô-¾¤-G¼-»ôh-¾-Pô-Lô¾-GmP-MãºÛ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼- hïÅ-M¾-uÛºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-¾-¤fôP-±ß¾-¤Û-¾ïGÅ-q-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-z¸ô-zŸÛm-q¼- M-mG-GŸÝP-¾-¤Û-z¸ôh-qºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô-Hã¼-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།