zôh-¤Û-±ôÅ-M-G¼-mP-M-¤ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾-Pô-Lô¾-‚Å-q-hï¼-M-mG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2006.11.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bºô-M-G¼-hÝ-wïzÅ-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q-hï-mÛ- M-G¼-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-hô-wôG-GbôP-Vïh-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- hï-»P-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- WÛ»P- »ÞÅ-ºV¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-Ç+zÅ- Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ-hG-mÛ-bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-xôGÅ-GbôGÅ-q-±ôÅ-Gmh-hôm-DG-È-¾Å-¤hôG-D-qô-z¸ô-Vïh-hP- M-mG-hP-M-G¼-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-Gmôh-Bôm-GbôP-fzÅ-Vïh-h¤ÛGÅ-Çeï-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-q¼-P-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-hP- DôP-±ôºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ-M¾-uÛºÛ-zŤ-±ß¾-D-¾ô-Nå¼-fzÅ-hP- ¤P-±ôGÅ-¤Gô-zÇ+ô¼-GbôP-Mã-hï-¼ïh-TïÅ-zXôh-ºhÝG- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-bºô-M-G¼-HÛ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-q-fôGÅ-¤-hï-»Ûm-q-hP- M-G¼-mP-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ô-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ- hGÝ-zTß-GÅÞ¤-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-±ôGÅ-q-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-Gô-zOÛGÅ-ºôG-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-¤Þ¤-Ç~»Û-hP-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-ÅôGÅ-M-G¼-HÛ-Å-DÞ¾-ºi-¤Ûm-HÛ-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཐེ་ཝན་གྱིས་དམག་གི་གྲུ་གཟིངས་དང་གནམ་གྲུ་མཚོ་ཁུལ་དུ་ཆེད་གཏོང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།