zôh-hï-zŸÛm-ÇS-¤ô-mÅ-M-mG-GÛ-¤Pº-DôPÅ-ÁÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-M-mG-GÛÅ-zÁh-»ôh-qü


2006.11.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛP-fºô-M-G¼-mP-GŸÝP-ºƒï¾-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-¼ÛP-M-G¼-mP-GmÅ-Çkôh-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ôÅ-Èà-WÛP-fºô-M-G¼-HÛ-Å-xôGÅ-G-q¼-xÛm-»P-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¤Å-zôh-hï-zŸÛm-ÇS-¤ô-mÅ-M-mG-GÛ-¤Pº-DôPÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-M-mG-GÛ-mP-ÆÛh-Gmh-hôm-»Ûm-q-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝG M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-M-G¼-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-¼ÛP-ü zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-ºôG-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hïôm-fG-GTôh-»ôP-Mã¼-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-z;º-¤ô¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-ÅôGÅ-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-¤Þ¤-„Ëï-IôP-Eï¼-HÛ-bºWï-¤Iôm-DP-¤hÝm-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-¼P-GÛ-¾ÞÅ-qô¼-¤ï-Mz-mÅ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-ŸïÅ-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-q-hP-ü- zôh-¤Û-hïºÛ-@P-qºÛ-ÇeïP-¤ï-ºz¼-zºÛ-Ç+zÅ-M-G¼-Zïm-dôG-qÅ-ºy¾-hÝ-¤ï-zÅh-mÅ-zôh-¤Û-hï-Pô-Lô¾-‚ïh-Å-mÅ-xÛ-¾-FÛh-»ôh-ºhÝG M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-zŸÛºÛ-¼ÛP-M-G¼-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-¼ÛP-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-mP-Eôm-zôh-¤Û-¿S-zTß-»Å-¤Å-ÁÛG-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-źÛ-Å-DôPÅ-mÅ-xÛ-¾-ºhôm-¯ÛÅ-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ-M-G¼-Zïm-dôG-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།