M-¤Û-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-z-ÁÝÅ-¶m-wÛP-¾-¾ô-12z®ôm-ºWâG-FÛ¤Å-fG-zTh-ü


2005-12-25
Share

{}ü üM-mG-GÛ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-z- ÁÝÅ-¶m-wÛP-GÛÅ-h-¾ôºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-hï-mÛ- M¾-Dz-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-MãºÛ-Pm-‚ãÅ-»Ûm-±ß¾- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Dô-q¼-mG-ZïÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-fôG-M-mG-GÛ-¿Ëô-mÝz-IôP-Eï¼-FâP-VÛP-GÛ-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Dô-q¼-¾ô-zTß-GZÛÅ-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-zTh-»ôh-q- ÈôP-;ôP-mP-GÛ-Dï-¾Å-½ÀâP-ºyÛm-hP-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-GÛÅ-D-ÅP-GmÅ-±ß¾-MP-ÆÛP-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü ºôm-ˆP-M-mG-GÛ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-z-ÁÝÅ-¶m-wÛP-GÛ-z¸º-¹-Fïm-Ÿm-»ÛP-GÛÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m-ü DôP-GÛ-Eô-GÅ-h-¾ôºÛ-¾ô-Çeôh-mP-ZÛ-ÈôP-¾-Pô-Lô¾-‚-MãºÛ-¾Å-hôm-¼ÛGÅ-Gô-OÛGÅ-‚Å-»ôh-q-¤-¼ïh-¾-ü Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¾ºP-¯-z-ZÛh-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-¤-¼ïh-TïÅ-ÈôP-;ôP-mP-GÛ-½ÀâP-ºyÛm-hP-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-DG-¾-zÁh-»ôh-q-¼ïh-ü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-Tm-±ôÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m-ü ÁÝÅ-¶m-wÛP-GÛÅ- 1989 ¾ôºÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-fôG-Ç+zÅ-hïºÛ-M-mG-GÛ-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-¯¤-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-Aïm-HÛÅ- Dô-q¼-¾ô-8 ¼ÛP-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-zTh-¸Ûm-»P-ü h-¾ôºÛ-¾ô-Çeôh-¾-M-¤Û-±ôÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-hP-ÉP-Èï-ÅôGÅ-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-DG-mP-ZÛ-ÈôP-¾-Pô-Lô¾-‚Å-q-hï- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Dô-q¼-hôm-hPôÅ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Pô-Lô¾-ŸÝ-¤Dm-M-¤Û-±ô-º²Ûm-z¸ÞP-hP-z;G-Z¼-‚ïh-MãºÛ-Pm-‚ãÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།