zôh-hôm-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-M-¼ÛGÅ-ÁÛG-z®ôm-zTßG-ZïÅ-Vh-z;¾-ºhÝG


2008-04-03
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-‚Å-qºÛ-¾ô-m-34 ¾-ÇÀïzÅ-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-Èà- Wºï-¾-FÛ¤Å-zÁï¼-‚Å-q-zMãh-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-¾ô-GÅÞ¤-hP-xïh-;ºÛ-z®ôm-zTßG-ZïÅ-Vh-z;¾-MãºÛ-FÛ¤Å-fG-zTh-»ôh-q-hï¼-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-ºhÝGü hï-»P-hï-¼ÛP-GŸÝP-±z-DP-mÅ-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-mP-ü ºhÛ-¾ô-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-M-mG-¾-±ßGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-hÝÅ-±ôh-ºhÛ¼-º²¤-JÀÛP-mP-M-mG-¼P-ZÛh-ˆÛ-Vï-fôPÅ-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-»Ûm-m-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ü VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-fôz-fP-ÅôGÅ-»G-bà-GbôP-hGôÅ-MãºÛ-G¾-Vïm-qô-¼ïh-¾-Gô-Ç+zÅ-»G-qô-ŸÛG-ˆP-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü FÛ¤Å-zTh-wôG-qºÛ-M-¼ÛGÅ-Èà-WºïÅü hï-ÇS-xÛ-¾ô- 2006 mÅ- xÛ-¾ô- 2007 z¼-Dô-qÅ-M¾-Dz-¤Gô-dÛP-ÇÀôG-MãºÛ-»ÛG-V-DG-i-MºÛ-mP-iÛ¾-zOGÅ-Çtï¾-»ôh-q-¤-¸h-xÛºÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-ºiÛ-z-ºiÛ-¾m-‚ïh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-vh-q-ÅôGÅ-GP-¿e¼-M¾-Dz-¾-Gmôh-Bôm-z¸ô-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-¤P-qô-ŸÛG-Çtï¾-z¼-zdïm-ZïÅ-Vh-wôG-»ôh-¾ÞGÅ-Gž-qô-z;ôh-»ôh-q-¤-¸h-Dô-q-¼P-ZÛh-mÅ-GmÅ-±ß¾-ºGº-ÁÅ-DÅ-¾ïm-»P-‚Å-ÅôP-ŸïÅ-Dô-qºÛ-FÛ¤Å-¯ôh-qÅ-ˆP-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝGü ºôm-ˆP-hï-¼ÛP-FÛ¤Å-fG-zTh-qºÛ-Ç+zÅ-FÛ¤Å-DP-GÛ-xÛ¼-DôP-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-IôGÅ-qô-±ôÅ-Wâ- Wºï-DôP-mÛ-P-±ôºÛ-¤ÛG-hqï-¿e-»Þ¾-HÛ-hqº-zô-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôhü DôP-GÛÅ-„Àô-DôG-Vïm-qôºÛ-fôG-mÅ-Åô-ÅôºÛ-zŤ-±ß¾-Gž-qô¼-zÁh-ˆÛ-»ôh-¼ïh-¾-P-±ôÅ-ˆP-hï-¿e¼-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü DôP-¾-FÛ¤Å-zTh-z;¾-z-hï¼-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ-Èà- Wºï-¤VôG-M-mG-mP-Íïi-ÅïºÛ-mh-q-±ôºÛ-fôG-GŸÝP-mÅ-¿e-¿eôGÅ-‚ïh-ÇePÅ-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-vôh-hGôÅ-¾ÞGÅ-hP-ü zôh-¤Û-±ô¼-¼P-fG-¼P-Vôh-ˆÛ-fôz-fP-vôh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-GÅÞPÅ-¤Dm-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïhü DôP-GÛ-z¸º-¹ºP-¹-ÁÅ-¼ÛP-z¸P-z®ôm-¿ezÞ¼-zŸG-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།