ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-ŸÛG-fï-¶m-mP-wïzÅ-q-hï¼-M-mG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2006.11.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- »ô-ÁÛ-¼ô×- ¤ô-¼×Û- ¤VôG-fï-¶m-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-iG-qô-‚Å-zŸGü ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-¤ô-¼×Û-¤VôG-fï-¶m-mP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-zŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP- D-Å-DôP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ƒm-ÁÝ-zÛm-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-hP- M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-¤-TP-»ÞÅ-Mãm-¿km-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG- ZÛ-ÈôP-hP-fï-¶m-HÛ-ºƒï¾-z-hï-fôG- È-TP-ºhôh-„Àô-¤Û-DïPÅ-qºÛ-fôG-mÅ- hï-mÛ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-¾PÅ-xôGÅ-¾-z¯Û-zÇ+ݼ-¤-ŸÝÅ-q¼- ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- »ô-ÁÛ-¼ô×- ¤ô-¼×Û- ¤VôG-fï-¶m-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-VôG-¤Vm-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh- „Àô-º±z-Vïm-qôºÛ-PP-‚Å-zŸGü hï-zŸÛm-DôP-mÅ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-M-DôPÅ-»Ûm-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-¾-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-hGôÅ-q-hP- fï-¶m-hP-ZÛ-ÈôP-hz¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºƒï¾-z-¯-z-mÅ-¤ïh-q-GmP-hGôÅ-q-¼ïh-TïÅ-zÁh-zŸGü ZÛ-ÈôP-hP-fï-¶m-hz¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºƒï¾-z-¤ïh-ˆP- hq¾-º‚ô¼-¤fÞm-ºƒï¾-ÁÝGÅ-Vï-»ôh-q-¼ïhü ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-»ô-ÁÛ-¼ô×-¤ô-¼×Û-¤VôG-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-GmP-Mãm-¼ÛP- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-¤fÞm-ºƒï¾-»¼-MÅ-zbP-z-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-fï-¶m-HÛ-»Þ¾-¤Û-ZÛ-ÈôP-mP-ºIô-zBôh-‚ïh-Mã¼-fôPÅ-¤Vm-¶Û-²-ŸÝ-¤-hGôÅ-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-DôP-GÛÅ-Mz-zBô¼-GmP-zºÛ-‚Å-XïÅ-¾- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ƒm-ÁÝ-zÛm-¤VôG-GÛÅ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-fôG- fï-¶m-»Þ¾-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-Vï-ÁôÅ-hï-D-Å-DôP-¾-wÞ¾-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།