M-mG-mP-GÛ-IôP-GÅïz-qºÛ-Fôh-¾-¸P-¸ÛP-¼ÛGÅ-ZÝP-hÝ-GbôP-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2007-07-08
Share

{}ü üM-mG-GÛ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-mP-GÛ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ- G¾-bï- IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-mP- ¤Û-¤P-GÛ-Fôh-¾-¸ÛP-V-¤Û-»ôP-Vïh- uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-Mãm-ºEôPÅ-¤Û-fÞz-±ï- hqôm-¼ÛGÅ-hï-±ôºÛ-¼ÛGÅ-¾-¤-ºôPÅ-q¼-Gô-GmÅ-ºw¼-MãºÛ-V-Aïm-hP-GmÅ-±h-¾ôPÅ-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-M-mG-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hzÞÅ-OÛG-º²âGÅ-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- ÍôºÞ-h‚P-ÅÞP- GÛÅ-ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-mP-GÛ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-źÛ-mP- M-mG-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-¤fô-IÅ-DG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-zXôh-»ôh-q-mÅ-¾ÞP-ºiïm-bï- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Èà-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- hï-¾Å-¿kôG-Çeï-M-mG-GÛ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-DG-mP- ¤Û-¤P-GÛ-Fôh-¾-¸P-Pï-¸ÛP-PïºÛ-¼ÛGÅ-ZÝP-hÝ-GbôP-fÞz-q-»Ûm-m- hqôm-¼ÛGÅ-hï-±ôºÛ-IÅ-¾- Åô-ÅôºÛ-¾Å-;ºÛ-fh-Gô-GmÅ-ºw¼-Mã¼-Gô-Ç+zÅ-z¸P-z-»ôG-¼ïh-TïÅ- M-mG-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hzÞÅ-OÛG-º²âGÅ-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- ÍôºÞ-h‚P- ÅÞP-GÛÅ- Gž-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mÅ-z¸ÞP- M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-¿+ôG-¸-¿+ôG-zQm-¾ïm-q-hP- hzÞ¾-xãG-hz¼-¤Û-ljô¤-qºÛ-Eh-q¼-Vï-¼Þ-ºIô-z-hP- GŸÝP-ÇKï¼-GZÛÅ-;ºÛ-PôÅ-mÅ-IôP-GÅïz-qºÛ-Å-ŸÛP-z®m-ºyôG-‚Å-q-¾-ÅôGÅ-qºÛ-hôm-Aïm-ºôG-IôP-GÅïz-q-ÅôGÅ- M-mG-GÛ-¤Û-¤P-Z¤-VßP-DG-GÛÅ- DôP-FôºÛ-n¤-ºHã¼-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-xÛ¼- M-mG-GÛ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-DG-mP-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-¾m-¤P-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།