zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤-ÛPô-Lô¾-z-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qü


2008-03-20
Share

{}ü üZï-V¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-mP-±zÅ-VïºÛ-mG-ZïÅ-»ôh-±ß¾-HÛ-D-h=ÛºÛ-ºôG- M¾-Å-¿Ë-źÛ-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ- zôh-¤Û-24hô-h¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-¼ô-ÍÛ-=¼-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ- ZÛm-¼ïºÛ-zôh-TïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-GÛ-GmÅ-±ß¾-¾ÞP-ºiïm-‚Å-q¼-GŸÛ‡-m- M¾-Å-¿Ë-źÛ-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-FÛ¤Å-GŸÛ-¾Å-DP-mÅ- Zï-ÇSôm-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤Û-Åï¼-B-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-¾-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP- fï-WâÅ-»ôh-qºÛ-¤Û-Ço-¯h-GTôh-hP-ŸÛz-zÁï¼-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-fôG- D-Å-zôh-¤Û-24ŸÛG-¾- M¾-Dz-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-±zÅ-z¸ôÅ-q-hP-VzÅ-TÛG-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-Ç+zÅ-- Fô¤-GŸÝP-fôG-¤Û-Åï¼-¾-ZïÅ-lÝP-zbP-z-hP-T-hPôÅ-Gbô¼-zTô¤-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-z®ß‡-bï- hô-h¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïh- h-¼ïÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å- ¿Ë-źÛ-mP-Zï-ÇSôm-xÛ-¹-3qºÛ-±ïÅ-10ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¾-Aïm-qÅ- FÛ¤Å-fôG-mÅ-zôh-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Gž-zOGÅ-hP-qô-»Ûm-ŸÛP-- h-hÝP-¤Þ-¤fÞh-zôh-¤Û-Wï-¤P-º²Ûm-z¸ÞP-‚-Mã-»Ûm-q-¤P-qôÅ-ÇSôm-hqG-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-ŸÛ-zºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¾-VïÅ-iG-Gmôm-HÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-ºôG- zôh-¤Û-h¤¼-zÅh-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-¾-ÅôGÅ-¾-zdïm-mÅ- xÛ-xôGÅ-mÅ-GŸÝP-ºƒï¾-hP-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-DG-mÅ- M¾-uÛºÛ-»Þ¾-DG-±ôÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾ô¤-qÛG-¯ïh-ºIm-hzÞ-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-¾Å-¼Û¤-mP- ¤Z¤-ŸÝGÅ-xÛ¼-ºfïm-hGôÅ-qºÛ-JÀïP-ÇÀôP-Vïm-qô-»ôP-zŸÛm-q-hP- D-Å-qô¾ïm-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-¾ôm- ^ô-m¾-^- ‡ÅÎ-;-¤VôG-mÅ- DôP-GÛÅ-hzÞ-ºFÛh-GmP-qºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ- Íô-¾ô¤-qÛG-¯ïh-ºIm-hzÞ-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG qô¾ïm HÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-hGôÅ-hP-¤Û-hGôÅ-Ç+ô¼-h-¿e-zŤ-ŸÛz-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།