væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-z®ôm-zTßG-¤Þ-¤fÞh-‚Å-q¼-M-mG-¾-Bôm-zXôh-»ôh-qü


2007-01-26
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-hP-¤Z¤-¾Å-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-ˆP- ºDô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-¾-fÞGÅ-ºGm-Vïm-qô-zŸïÅ-¤Dm-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-z®ôm-ºWâG-¤Þ-¤fÞh-ŸÝÅ-bï-M¾-±ôGÅ-¾-ºx-Ǩôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-M-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-Im-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ- zôh-¼P-z®m-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-uÛ-±ôGÅ-hP-ºDô¼-»ÞG-»¼-MÅ-GbôP-Mã-¾-ÅôGÅ-qºÛ-Gmh-hôm-¤P-qôºÛ-fh-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hP-¤Z¤-¾Å-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-m-»P- zôh-uÛ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-zôh-Á¼-xôGÅ-¤hô-D¤Å-DÞ¾-HÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-GÝÅ-z;ݼ-Vïm-qô-ŸÝ-»Þ¾-hP-M-¤ÛÅ-zôh-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-ºzG-G®ôG-zbP-z¼-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-ZïÅ-q-ÆôG-fôG-GbôP-Mã-mÅ-±ï-z®ôm-¾-Hã¼-mÅ-¾ô-GZÛÅ-bG-bG-xÛm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-DôP-GÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-GP-»P-Gô-fôÅ-¤ïh-q-¤-¸h- DôP-z®ôm-zTßG-ŸÝÅ-mÅ-DôP-GÛ-Ÿ¾-z;z-bï- M-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¼P-GÛ-GP-ºhôh-¿e¼-Gbï¼-D-zÇkôGÅ-ºhôm-hP-mG-±¾-GTôh-ºƒïG-ÅôGÅ-zôh-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-¾-Gmôh-Bôm-±zÅ-Vï-GbôP-GŸÛºÛ-¾Å-hôm-GZï¼-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།