M-mG-hP-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Ghm-źÛ-Ç+Ý-±z-hz¼-¤W¾-ºyh-GmP-zü


2008-02-21
Share

{}ü ü»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Ghm-Å- ¶ï-=Û-Dïm- hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-Vïh- Zï-¾¤-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-n¤-qºÛ-hz¼-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-PôÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-»P-ºhÛ-±ïÅ- 21 ZÛm-Çtï¾-zºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-fôG-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ¾ÛºÞ-Tm-Fºô- »ÛÅ-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-Ç+ô¼-Gb¤-zÁh-‚Å-qºÛ-mP- M-mG-hP-¶ï-=Û-Dïm-HÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-hz¼-ºƒï¾-fÞG-‚ãP-»ôh-qºÛ-PôÅ-¾ïm-‚Å-q-hP-£GÅ- xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-Mãm-¿km-HÛ-ºƒï¾-¾¤-zCæm-fÞz-qºÛ-Vïh-hÝ- ¶ï-=Û-Dïm-PôÅ-mÅ-GÝ-zÁPÅ-ˆÛ-¾PÅ-xôGÅ-ÁÛG-º²Ûm-qºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¾Å- xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-G-hÝÅ-‚ãP-»ôh-¤Ûm-hP- IôÅ-¤ô¾-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-ÅÞ-»Ûm-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-Gž-zÁh-GP-»P-‚Å-¤Û-ºhÝG-TÛP- »P-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-Ç+ô¼-M-mG-VôÅ-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm- »ï-Áºô-¶ïm- HÛÅ-Gb¤-JÀïP-‚Å-qºÛ-mP- M-mG-hP- ¶ï-=Û-Dïm- GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-Mãm-¿km-HÛ-ºƒï¾-¾¤-ºWôG-MãºÛ-¼ï-z-Vï-¼Þ-xÛm-»ôh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-hP-VzÅ-TÛG hï-¿e¼-hPôÅ-ÅÞ-»ôP-z-¾- ¶ï-=Û-Dïm- xôGÅ-mÅ-fïºÛ-¶m-¤Z¤-ºƒï¾-fG-GTôh-hGôÅ-q-¤-¸h- M-mG-mP-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-VôÅ-hqôm-zÇ+ô-zŸG-‚ïh-qºÛ-hzP-V-hï-M-mG-GŸÝP-¾-vôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-»ôh-ºhÝG GmÅ-±ß¾-mP-¤Þ-¤fÞh-Gž-z¼-‚Å-m- M-mG-mP-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-XïÅ-ºƒPÅ-q-Eôm-zÇkô¤Å-Å-»- 8 mÅ- 12 ®¤-»ôh-q-hP- hï-hG-GÛ-mP-mÅ-DG-TÛG-GÛ-VôÅ-ºƒï¾-‚ïh-ÇKô-n¤Å-GŸÝP-GÛ-fh-;ºÛ-zbP-º²Ûm-ºôG-ºIô-GÛ-»ôh-q-hP- »P-DG-TÛG-GÛÅ-GÅP-zºÛ-OÛG-º²âGÅ-z®ßGÅ-bï-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-Çtï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།