Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-¿Ëm-DP-GÛÅ-zbôm-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-¾-M-mG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG


2007.05.28

{}ü üZï-¾¤-Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-¿Ëm-DP-GÛÅ-M-mG-GÛ-h¤G-hôm-fôG-ºIô-Iôm-GŸÛ-M-Vï-¼Þ-zbP-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-z-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-Fô-Vïm-qôºÛ-fôG-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¤-TP-»ÞÅ-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-mP-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-¿Ëm-DP-GÛ-ljm-fô-hï-zbôm-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ-Í-¼Û-¼P-ZÛh-ˆÛ-h¤G-hôm-Vïh-ºIô-Iôm-hï-Vï-¼Þ-GbôP-MãºÛ-Vïh-»Ûm-q-hP-M-mG-GÛ-hI-zô-fï-¶m-Åï¤Å-ÁÝGÅ-Çt¼-MãºÛ-Vïh-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- n¤-;Ým-hP-¤Û-ºi-zºÛ-nô-P¼-Vï-zºÛ-uÛ-zOGÅ-hïºÛ-mP-M-mG-GÛ-M¾-Dz-hï-ŸÛ-zhï¼-hGº-zºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-Ç+ô¼-hP-»Þ¾-HÛ-h¤G-hôm-M-zBïh-GbôP-Mã-hï-M¾-Dz-ˆÛ-Å-hP-ÆâP-BôzÅ-Vïh-»Ûm-Ç+ô¼-uÛ-zOGÅ-hïºÛ-mP-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-zhï-ÆâP-¿Ëm-DP-GÛ-¾ô-¼ïºÛ-M-mG-GÛ-h¤G-hôm-GmÅ-zz-Ç+ô¼-HÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP-M-mG-zTÛPÅ-z=ô¾-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-hP-Gm¤-Iâ-¤±ô-ºôG-h¤G-Iâ-ÅôGÅ-hï-ÇS-¾Å-ÇtäÅ-±h-¾ïGÅ-q-¤Dô-Iâz-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-hP-M-mG-GÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-DG-TÛG-GÛ-„Àô-º±z-Åï¾-Vïh-h¤G-hôm-fôG-ºIô-Iôm-hï-¿e¼-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-Gž-zÁh-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-ljm-fô-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-ºDôh-hôm-¾-GŸÛGÅ-m-M-mG-GÛÅ-h¤G-hôm-fôG-ºIô-Iôm-È-TP-GÛ-GŸÛ-M-Vï-¼Þ-zbP-»P-fï-¶m-¾-z®m-º²â¾-‚ïh-MãºÛ-¾Å-ºGô-z¯¤Å-q-»Ûm-m-¾¤-¿ËôP-¿km-q-ŸÛG-VGÅ-Mã-¤Ûm-Ç+ô¼-»P-ljm-fô-hïºÛ-mP-z;ôh-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎