M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-¾-zôh-fôG-¾PÅ-xôGÅ-WÛ-»Ûm-Gž-zÁh-GmP-zü


2008-03-31
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-GmÅ-zz-hï-zŸÛm-M-mG-hP-M-G¼-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z¼-wôG-fÞG-»ôP-GŸÛ-G®ô-zô-»Ûm-q¼-zdïm- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-xÛ¼-D-Å-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-Vz-ÆÛh-ÇÀôz-Çeôm-q- bºï-qÛP-;ݺôÅ- M-G¼-HÛ-M¾-»ôPÅ-ÆâP-Bôz-ÇÀôz-Çeôm-q- Íï¤-;ï-m-¼-»×m- ¤VôG-¾-Ÿ¾-hq¼-zbP-Çeï- zôh-mP-GÛ-Zï-V¼-HÛ-hôm-Aïm-fh-M-mG-GŸÝP-GÛ-¾PÅ-xôGÅ-WÛ-»Ûm-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- GmÅ-±ß¾-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-fôG-¾-zbôm-»ôh-q-¼ïh- Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-M-G¼-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z-ym-zÞ-¸z-bà-xÛm-»ôh-qÅ-¤-¸h- ±ôP-ºƒï¾-HÛ-±h-GŸÛ-»P-¤fô-¼Þ-xÛm-»ôh-¼ÞP- zôh-ˆÛ-GmÅ-zz-hï-»Þ¾-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-mP-GZm-ºzÞ¼-mP-zŸÛm-VGÅ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-i-MºÛ-mP-Zï-¾¤-zôh-mP-HÛ-hôm-Aïm-fh-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾PÅ-xôGÅ-WÛ-»Ûm-Gž-zÁh-‚Å-q-hP-£GÅ- M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-„Àô-º±z-GbÛP-¸z-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-fôG- M-G¼-GŸÝP-GÛ-xôGÅ-mÅ-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛ-¾PÅ-xôGÅ-¾-zŤ-GŸÛGÅ-¤Þ-¤fÞh-GmP-fzÅ-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-¾-Zï-V¼- ¾G-¾ïm-zÇe¼-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Mz-Bô¼-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- hïºÛ-¾m-hÝ-zôh-mÛ-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-q¼- M-G¼-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-¤Þ-¤fÞh-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-¾- M-G¼-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼-M-mG-GŸÝP-¾-D-Gbh-qºÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-¼ÛGÅ-Çtï¾-zTßG-GÛ-¤ïh-TïÅ- M-G¼-HÛ-M¾-»ôPÅ-ÆâP-Bôz-ÇÀôz-Çeôm-q- m-¼-»×m- ¤VôG-GÛÅ-z;º-¾m-GmP-z-¼ïh-TïÅ-ˆP- M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-fôG-¾-Gb¤-zÁh-TÛG-zbôm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།