M-mG-GÛ-Bôm-º²âGÅ-DG-¾-DÞP-Bï¾-¼-vôh-fÞz-qºÛ-hqP-dGÅ-TÛ-»P-¤ïh-q-¼ïh-ü


2008-03-20
Share

{}ü üzôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hP-bØ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-ˆÛ-z;ôh-WâÅ-‚Å-q-»Ûm-¾ÞGÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-XïÅ- M-mG-GŸÝP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-¾- xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-qÅ-Bôm-º²âGÅ-hï-hG-¾-DÞP-Bï¾-¼-vôh-fÞz-qºÛ-hqP-dGÅ-WÛ-»ôh-Ç+ô¼-ºiÛ-¯h-‚-Ç+zÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-vôh-Mã-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-VÛ×m-;P-GÛÅ-hÝm-»Þm-±ßôh-GTÛG-®¤-¼ÛP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-Ç+ôP-»ôh-q-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-zôh-mP-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-z;ôh-WâÅ-‚Å-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-hï¼-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-fÞz-qºÛ-hqP-dGÅ-G-¼ï-»ôh-¤Ûm-hP- »P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zXôh-qºÛ-bØ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-ŸïÅ-q-hï-¤Û-ÅÞ-ºi-ŸÛG-¾-Gô-hôm-Ez-ˆÛ-»ôh-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-ºiÛ-¯h-‚Å-»ôh-q-¼ïh M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ- zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-ŸÛz-ºWâG-f¼-Åôm-‚Å-XïÅ- ºƒï¾-»ôh-±m-q-DG-mÅ-DÞPÅ-Bï¾-¼-vôh-fÞz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚ïh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-z-¾Å- hôm-hPôÅ-fôG- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Bôm-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-GŸÛ-dïm-GP-»P-D-Gž-zXôh-»Å-¤ïh-q-¼ïh- hï-hP-hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-ŸïÅ-q-hïºÛ-Gô-hôm-ÅÞ-¾-Ez-¤Ûm-hP-¼Þ-±ôGÅ-hïºÛ-mP-¤Û-ÅÞ-ºi-»ôh-¤Ûm-Ç+ô¼-¾ºP-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-vh-¤Û-ºhÝG-¾- »P-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-G¾-ÆÛh-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-zôh-mP-ÇKï¼-¾PÅ-z;ôh-WâÅ-‚Å-q-DÞPÅ-¿km-»Ûm-m- ÇSôm-±ßh-mÅ-M-mG-GÛ-GÅP-zºÛ-¾Å-DP-mÅ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-¤-fÞz-qºÛ-Mã-¤±m-WÛ-»Ûm-ºiÛ-¯h-‚Å-q¼-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-vôh-fÞzÅ-¤ïh-q-¼ïh-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།