Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-;ôºï-²â-¤Û-¤VôG-¾-M¾-»ôPÅ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-fôz-qü


2005-09-13
Share

{}ü üZï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- Wâ-aÛ-VÛ-¼ô- ;ôºï-²â-¤Û-¤VôG-¾-M¾-»ôPÅ-ÆÛh-„Àôm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-fôz-q-hï¼- M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-DôP-¾-º±¤Å-ºiÛ-ŸÝ-ºV¼-»ôh-¤Ûm-Gż-ºGôh-qÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼- M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅ-iÛ-z-hï¼-¾m-ºhïzÅ-¤-GmP-q¼-G»ô¾-fzÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-Wâ-aÛ-VÛ-¼ô- ;ôºï-²â-¤Û-¤VôG-mÅ-h¤G-ż-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-Zï-ÈôP-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-½‰ôG-JÀïP-Tm-HÛ-im-dïm-qÞ¼-ż-¾m-¤P-Vïh-wïzÅ-GmP-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-hGº-z-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-HÛ-ºV¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-Ç+zÅ-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- VÛm-GÙP- GÛÅ- Zï-ÈôP-GÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-mÛ- Zï-ÈôP-GÛ-mP-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- PÅ-hï¼-¾m-ºhïzÅ-‚-Mã-GP-»P-¤ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-q-¾Å- M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-uÛ¼-zbP-M¾-uÛºÛ-Vz-ÆÛh-¾Å-hôm-HÛ-ºIô-¾ÞGÅ-¿e¼- Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¾-¤±¤Å-ºyÛm-ŸÛG-wÞ¾-»ôh-¤Ûm-hP- »P-m-Ç+Ý-ŸzÅ- ;ôºï-²â-¤Û-¾-M¾-D-fôz-qºÛ-Iâz-ºƒÅ-ˆÛ-Pô-zô¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-G¸ÛGÅ-xôGÅ-WÛ-»Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-GP-»P-¾m-ºhïzÅ-GmP-¤ïh-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-Vïm-¤ôºÛ-Ç+zÅ- Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- Wâ-aÛ-VÛ-¼ô- ;ôºï-²â-¤ÛºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q¼-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-Å-¤ÛG-¤P-ÁôÅ-fôz-Çeï- ÇÀ¼-»P-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-q¼-Hã¼-»ôh-TÛP- M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-hôm-ºGô-ºFÛh-±ôºÛ-z;º-¤ô¾-GP-GÅÞPÅ-hP-xG-¾Å-GP-GmP-¾-¼Û¤-qÅ-dôG-ŸÛz-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།