M-mG-mP-¼P-º‚ãP-Gbï¼-D-ÆâP-BôzÅ-Vïh-¼ôGÅ-¼¤-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.04.25

{}ü üº²¤-JÀÛP-mP-GÛ-xÛ-mP-Çoôh-zTßh-hP-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¼P-º‚ãP-Gbï¼-D-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-ºfÞÅ-ºGô-±P-hÝ-GbôP-Mã¼-¼ôGÅ-¼¤-hP-ºzh-z¯ôm-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¼P-º‚ãP-GÛ-xÛ-mP-Çoôh-zTßh-ÆâP-BôzÅ-±ôGÅ-qÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-GÅÞP-m-ü M-mG-GÛ-±ôP-hôm-DP-GÛÅ-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-mP-»Þ¾-hï-±ôºÛ-¼P-º‚ãP-GÛ-ºDô¼-»ÞG-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-»G-qô-»ôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-»Þ¾-Iâ-hï-±ôºÛ-mP-lô-Æô¾-hP-lô-Çoݤ- ÁÛP-º²âGÅ-mGÅ-z¸ô-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-¤-¯-z®ßGÅ-mÅ-±ôP-hôm-¾Å-¼ÛGÅ-Çtï¾-»Å-ºwï¾-MÅ-ÁÝGÅ-Vï-GbôP-zŸÛm-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-º²¤-JÀÛP-mP-¼P-º‚ãP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-‚ïh-»Å-ˆÛ-¾Å-hôm-hï-hP-º²¤-JÀÛP-mP-hzÞ¾-wôPÅ-ZÝP-hÝ-GbôP-Mã-hP-hï-zŸÛm-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-z¸P-hÝ-GbôP-MãºÛ-hz¼-ºƒï¾-z-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-q-±ôGÅ-q-hïÅ-Çtï¾-zºÛ-ljm-fôºÛ-mP-ºDôh-»ôh-TÛP-ü ljm-fô-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-ºDôh-q¼-ü h-V-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛÅ-źÛ-Gô-¾ºÛ-xÛ-mP-Çoôh-zTßh-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-MãºÛ-fôG-Gô¤-ÇezÅ-Çtô-zŸÛm-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h-hÝP-»P-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-¤-¯-º²âGÅ-MãºÛ-ÆÛh-WâÅ-ºwï¾-MÅ-GbôP-zŸÛm-»Ûm-qÅ-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-¤-¯-º²âGÅ-źÛ-»Þ¾-Iâ-DG-mP-GÛ-ºDô¼-»ÞG-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GmÅ-ÇePÅ-fôG-¾ïGÅ-BïÅ-ºzÞ¾-MãºÛ-ºGm-¾ïm-»ôh-q-ºDôh-»ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎