M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-h-hÝP-»P-zÅÞm-®ïºÛ-‚-uôh-Çtï¾-zŸÛm-qü


2007-08-01
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-h-hÝP-»P-zÅÞm-®ïºÛ-‚-uôh-Çtï¾-zŸÛm-q-ÅôGÅ- qï-TÛP-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¤-±ßGÅ-ÇSôm-Gż-ºGôh-¼P-hzP-GÛ-fôz-fP-V-±P-z-vôh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q¼-GmÅ-¤ïh-¾ÞGÅ-M-mG-bà-zTº-Çkôh-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-¾ïm-‚Å-qºÛ-zÇkô¤Å-ºzô¼-ŸÛG-mÅ-Gž-zbôm-‚Å-»ôh-ºhÝG- ºôm-ˆP-±ôGÅ-q-hïÅ- M-mG-mP-GÛ-h-¿eºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹- 1 ±ïÅ- 1 Gż-ºGôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-‚-xôGÅ-fh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¿ËàGÅ-GbôP-‚Å-qºÛ-ÇSôm-¾Å-z¸P-z-»ôh-q-»P-PôÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh- GP-¿e¼-Gż-ºGôh-q- 163 HÛ-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-¾ïm-‚Å-qºÛ-DôPÅ-mÅ- zM-V-hGÝ-zTß-Gô-¿SÅ- M-mG-mP-Gż-ºHã¼-z;ôh-Çtï¾-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-M¾-uÛºÛ-±h-GŸÛ¼-ÇÀïzÅ-¤ïh-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- M-mG-mP-GÛ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-hï-hG-¤P-Vï-z- qï-TÛP-hP ÉP-Èï-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-GmÅ-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-TÛP- xÛ-M¾-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-hïºÛ-±ôGÅ-G®ô- ¤-¾Ûm-^- ¾Û»Þ-»ÛÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-hïºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-h¤-iG-¯-z-mÅ-¤ïh-q-z¸ô-hGôÅ-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-¾- hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ- xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-Ç+h-V-zÁh-¤Dm-HÛ-¤Û-±ô¼-Zïm-zl-zbP-q-hP- ZïÅ-Vh-wôGÅ-q- ZïÅ-zlÝP-zbP-q-ÅôGÅ-‚-¤Dm-HÛ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-mÛ- º²¤-JÀÛP-mP-IGÅ-Vï-zºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-»Þ¾-HÛ-¤Iôm-zhG-ŸÛG-»ôP-fÞz-ˆÛ-¤-¼ïh-ŸïÅ-zXôh-ºhÝG- h-¿eºÛ-Ç+zÅ-Gż-ºGôh-q-±ô-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-GP-ż-h¤ÛGÅ-zž-VôG-¤Vm-¤Û-hGôÅ-q¼-ºIô-zBôh-VôG-GÛ-»ôh-m-»P- zôh-hP-Á¼-bà¼-;ÛÅÛ-fm-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-ºIô-zBôh-‚-Mã¼-h-hÝP-h¤-iG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།