M-mG-mP-Íïi-ÅÛ-mh-GŸÛ-wôG-¤Dm-zM-V-50®¤-ºw¼-V-xÛm-»ôh-qü


2005.11.28

{}ü üM-mG-mP-¿Ëm-BïÅ-ÆÛm-ºzÞ-ºFâG-qºÛ-mh-GŸÛ-wôG-¤Dm-HÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-zM-V- 50 ®¤-ºw¼-V-xÛm-»ôh-mºP- Å-GmÅ-ºGô-ºFÛh-±ôÅ-hïºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-Ç~Å-GÅP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-xÛ-zOGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-M-mG-GÛ-M¾-Å-qÛ-TÛP-hÝ-hïP-Ç+zÅ-Íïi-ÅÛ-º¤-¿Ëm-BïÅ-ÆÛm-ºzÞ-ºFâG-qºÛ-mh-GŸÛºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-zBP-zŸÛm-»ôh-q-hP- ¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-hï-¼ÛP-Gb¤-zÁh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ- Íïi-ÅÛ-mh-GŸÛ-Ez-Gh¾-ºGôG-fzÅ-GmP-¤Dm-HÛ-ºƒï¾-»ôh-±m-qºÛ-ºGm-º²Ûm- ¶P-¾ÞRK-jËï- »ÛÅ-GÅÞP-z¼-‚Å-m- xÛ-¾ô- 2003 mP-±ßh-M-mG-mP-Íïi-ÅÛ-mh-GŸÛ-wôG-qºÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-zMh-ºzÞ¤-zŸÛ-FÛ-®¤-»ôh-qºÛ-±ôh-hqG-‚Å-»ôh-q-hP- hï-mÛ-hPôÅ-»ôh-IPÅ-ºzô¼-HÛ-zM-V- 15 ®¤-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-hP- hï-¿e¼-»ôP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ- M-mG-mP-uÛ-»ôPÅ-mÅ-ºyôh-zÇeïm-HÛ-¤fÞm-Aïm-Bô-qô-»ôh-qºÛ-fôG-¾- Å-GmÅ-ºGô-ºFÛh-±ôÅ-Íïi-ÅÛ-mh-GŸÛ-hP-ºƒï¾-Ç+ô¼-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-xÛ-zOGÅ-‚Å-m- Å-DÞ¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hP- Åô-ÅôºÛ-Gô-GmÅ-¾-Gmôh-ˆÛ-¼ïh-zŤ-qºÛ-„Àô-hÐôGÅ-ˆÛÅ-hïºÛ-Ç+ô¼-GÅP-M-GP-fÞz-fÞz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-®P- h-¿eºÛ-ºV¼-mh-GŸÛ-ºhÛ-Ez-Gh¾-ÁÝGÅ-Vïm-qô-ºIô-GÛ-»ôh-ˆP- hPôÅ-GŸÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-WÛ-®¤-»ôh-¤Ûm-ÁïÅ-Mã-DG-qô-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎