M-mG-mP-Íñ²-mh-GŸÛ¼-ºhôh-xôGÅ-ˆÛ-¿e-±ß¾-¾-ºHã¼-¿kôG-GbôP-hGôÅ-G¾-Vïü


2006-11-30
Share

{}ü üM-mG-GÝP-Fm-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GÛ-Å-GmÅ-¾Å-‚ïh-q-±ôºÛ-Fôh-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-fôG-ºhôh-xôGÅ-ˆÛ-¿e-±ß¾-¾-D-Gbh-ˆÛ-ÇÀôz-GÅô-PïÅ-q¼-hÝ-vôh-hGôÅ-q-M-mG-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-GÅÞP-zŸG M-mG-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-GÛ-„Àôm-Vïm-GŸôm-q-¶P-¾ÞP-hͺ-mÅ-¼ôÅ-F¼-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-GÅÞP-m-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hïP-Ç+zÅ-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-fôG-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-»Å-hP-mh-GŸÛ-hï-z;G-ºGôG-‚ïh-»Å- hï-zŸÛm-hïºÛ-fôG-±ôh-¿e-hP-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-»Å-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-»Å-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-GbÛP-¸Ûm-q-hP-ü PºÛ-zŤ-q¼-h-V-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-zŤ-„Àô-ÇKô-¤ô-xï-Mã-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-Å-GmÅ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-fôG-GÛ-ºhôh-xôGÅ-ˆÛ-¿e-±ß¾-¾-ºHã¼-¿kôG-GbôP-Mã-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-hP-ü »P-M-mG-ºyôh-zÇeïm-„Àôm-Vïm-GŸôm-q-¶P-mÅ-M-mG-mP-Íñ²-mh-GŸÛ¼-hô-ÇoP-»ôP-»Å-hï-mÛ-Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-»Ûm-q-hP-ü ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-Íñ²-mh-¼Û¤-Ez-Gh¾-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-fôG-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-»Å-È-TP-GÛ-ºGô¼-qô-»Ûm-ŸÛP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-1990Gô-IPÅ-mP-mÅ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-Å-»-¤P-qôÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¸ÞP-FG-z®ôP-»G-ºGô-z®ßGÅ-qºÛ-hÝÅ-mÅ-hô-ÇoP-‚ïh-hGôÅ-»Å-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü M-mG-mP-¾ô-¼ï-zŸÛm-Íñ²-mh-GŸÛ-wôG-¤Û-¤Û-IPÅ-FÛ-zTô-zMh-®¤-¤P-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-q-GÅÞP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།