M-mG-GÛÅ-M-G¼-¤Z¤-hÝ-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-‚ïh-»Å-¤P-hÝ-GbôP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zÁh-ºhÝG


2007.12.27

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤-ºôPÅ-M-G¼-¤Z¤-hÝ-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-‚ïh-»Å-¤P-hÝ-GbôP-Mã-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-»P-Zï-V¼-ZÛm-IPÅ-¿SºÛ-¼ÛP-M-G¼-hP-M-mG-GÛ-@P-h¤G-h¤G-hqÞP-M-mG-GÛ-»Þm-mm-Å-DÞ¾-mP-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-Oæz-qºÛ-XïÅ- h-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-VÛP-;P-GÛÅ-Mãm-¿km-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-¤Z¤-ºƒï¾-fôG-mÅ-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-‚-Mã-hïÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-hP-¤Z¤-¾Å-‚-Mã¼-wm-fôGÅ-»ôh-q-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-wm-fôGÅ-»ôh-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ü hï¼-zdïm-¤Pº-DÞ¾-HÛ-zhï-ºWGÅ-hP-zdm-¿ËÛP-¾-wm-fôGÅ-»ôP-MãºÛ-Vïh-¤-ºôPÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-¤Z¤-ºƒï¾-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-h-hÝP-¤P-hÝ-GbôP-fÞz-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-zXôh-ºhÝG M-mG-hP-M-G¼-HÛ-@P-h¤G-hz¼-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-¿SºÛ-¼ÛP-M-mG-GÛ-»Þm-mm-Å-GmÅ-mP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-q¼-D-Gbh-ˆÛ-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-‚Å-mÅ-h-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-¤WâG-OÛ¾-»ôh-q-hP-ü M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-VÛP-;P-GÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG M-mG-hP-M-G¼-HÛ-h¤G-hqÞP-hz¼-h¤G-hôm-¢ôP-zl¼-‚ïh-»Å-hï-zŸÛm-¤-ºôPÅ-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-h¤G-hqÞP-GÛ-ºƒï¾-¾¤-Mãm-¿km-Tm-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü M-G¼-xôGÅ-mÅ-zŤ-ºV¼-hP-zŤ-±ß¾-zbôm-Mã¼-P-±ôÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བ་རྣམས་ལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་བརྙན་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎