M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¶ï-=Û-Dïm-»ÛÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ãP-zºÛ-VôÅ-hqôm-ŸÛG-zB¼-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-ºhÝG


2007-12-22
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-¶ï-=Û-Dïm-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Ghm-Å-»ÛÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ãP-zºÛ-VôÅ-hqôm-ŸÛG-zB¼-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-»ôh-q-hP-ü hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¹-z-GTÛG-mP-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-DP-GÛÅ-¶ï-=Û-Dïm-GŸÝP-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-»ôh-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-VôÅ-hqôm-zÇ+ô-zŸG-‚ïh-»Å-fïPÅ-GÅÞ¤-q-hï-»Ûm-q-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-±GÅ-ÁôG-hP-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-M¾-Å-¼×ô¤-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-±GÅ-ÁôG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü ¼P-¾ô-zŸÛ-Tß¼-ÇÀïzÅ-qºÛ- Wô×-Åïw×-¾Û-TÛP- G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-DP-GÛÅ-M-mG-GÛ-ZÛP-ÁG-Å-GmÅ-ˆÛ-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-VôÅ-hqôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-»ôh-q-hP-ü zÇ+ô-zŸG-¤²h-ÇKô-hï-zŸÛm-»Ûm-Fâm-Å-GmÅ-VôÅ-DP-hÝ-¤Û-IPÅ-ZÛÅ-ÇeôP-¿ËG-®¤-¤Z¤-zŸÝGÅ-ˆÛ-VôÅ-±ôGÅ-fôG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü ¶ï-=Û-Dïm-GŸÝP-GÛÅ-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m-ü hïºÛ-ÇSôm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Mã-¤±m-Gž-qô-GP-»P-ºIï¾-zXôh-¤ïh-q¼-Ç+Ý-ŸzÅ-¾Û-VôÅ-hqôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚-MãºÛ-¤²h-ÇKô-Çtï¾-Mã-xÛ¼-ºfïm-‚Å-»ôh-q-hP-ü Ç+Ý-ŸzÅ-¾Û-VôÅ-hqôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚-Mã-¾ô-GÅÞ¤-HÛ-GôP-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Ghm-Å-¶ï-=Û-Dïm-GŸÝP-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-¸Ûm-»ôh-TÛP-ü Ç+Ý-ŸzÅ-¾Û-mÛ-VôÅ-hqôm-HÛ-¤Pº-ºôG-Å-DÞ¾-HÛ-hh-¿km-q-±ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།