zôh-¤ÛºÛ-Å-DÞ¾-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-Vß-¼G-Gż-MG-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¾-ºHã¼-z-GbôP-Mãü


2007.12.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-»Þ-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-¯ôh-½‰ôG-Tm-HÛ-Vß-¼G-Gż-MG-GÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-M-mG-GÛ-Å-GmÅ-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-DÞ¾-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-Gż-MG-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¾-ºHã¼-z-GbôP-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü M-mG-GÛ-»Þ-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-mP-GÛ-»P-¯ï-Vß-Vïm-HÛ-»m-¾G WÛm-Á-MãGÅ-VߺÛ-fôG-Vß-¤²ôh-Vïm-qô-ŸÛG-Gż-MG-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-fôG-Å-GmÅ-ˆÛ-M-¼ÛGÅ-¤Û-¤P-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-M¾-uÛºÛ-fôG-Dô¼-»ÞG-GÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-ˆÛ-Mã-¤±m-HÛÅ-Pô-Lô¾-hP-fÞGÅ-º±z-»ôh-qºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºôG M-mG-GÛ-»Þ-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤¼-ºHã¼-z-GbôP-MãºÛ-fG-GTôh-hï-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü ºôm-ˆP-¾Å-ºV¼-hï-V-±P-xÛ¼-zÇkÝ-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ- h-¿eºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-źÛ-M-¼ÛGÅ-GmÅ-»Þ¾-Å-DÞ¾-mÅ- ;Û-¾ô-¤Û-^¼- 200 Å-GmÅ-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-»Þ¾-ºƒÛ-VߺÛ-ºGG-GTÛG-GÛ-fôG-z¸ô-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-z;ôh-zŸÛm-qºÛ-»Ûm-qºÛ-xÛ-zOGÅ-‚Å-ºhÝG-ü G¾-bï-zôh-¼ÛGÅ-GmÅ-»Þ¾- zhï-Vïm-XôP-GÛ-Å-DÞ¾-hÝ-Vß-¤²ôh-hï-Gż-MG-‚Å-q-»Ûm-m- Å-GmÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-FÛ-GZÛÅ-®¤-Åô-ÅôºÛ-w-¤ïÅ-ˆÛ-»Þ¾-¾ÞP-mÅ-GmÅ-ÇtôÅ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་བོར་བཀོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎