M-mG-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-zÅ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-GÛ-‚-uôh-Çtï¾-ºV¼-zÁh-ºhÝG


2008-04-01
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-GÛÅ-FG-iÛ-iô-zºÛ-¾Å-ºGݾ-¼Û¤-q-Çtï¾-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-TÛP- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-Bôm-zXôh-hï-¯-z-mÅ-zhïm-q-¤Ûm-qºÛ-¾m-ºhïzÅ-ºy¾-¤¼-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-Zï-V¼-HÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-hG- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Pm-zÇ+ݾ-GmP-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-zÇeàh-¤¼-ŸÝÅ-qºÛ-DôPÅ-mÅ- h-¼ïÅ-ˆÛ-Bôm-zXôh-ºhÛ-±zÅ-Vï-ÁôÅ-hï-»Ûm-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-¶â-È-qÛP-GÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-Ç+zÅ- P-±ôÅ-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-z¼-GŸÛGÅ-m- zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-iG-uôh-¾Å-ºV¼-HÛ-DôPÅ-ÅÞ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-GÛ-¾Å-ºGݾ-¼Û¤-q-Çtï¾-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hP- DôP-±ôÅ-FG-iÛ-iô-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-hP-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-‚-Mã¼-ºWÛGÅ-ÇoP-GP-»P-¤ïh-q-zXôh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-Gž-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-M-mG-GÛ-Bôm-zXôh-hï-¤fº-GTÛG-bà-zhïm-q-¤Ûm-qºÛ-¾m-ºhïzÅ-GmP-ŸÛP- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ- P-±ô-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-±ô-zM-V-zM-f¤-q-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fôG-zBôh-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ- ¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-GÛ-‚-uôh-hï-¼ÛGÅ-»ôP-fzÅ-¤ïh-q-ŸÛG-¼ïh- ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-zôh-¤Û-±ô¼-¤ÛP-Vh-Pm-q-z¸ô-Mã¼-Vïh-¤PGÅ-¾Å-ºGݾ-hï-¼ÛGÅ-Çtï¾-ÆÛh-q¼-P-±ôÅ-hÐôGÅ-q-hP-ºWÛGÅ-ÇoP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q¼-Gż-ºGôh-q-±ôÅ- zôh-¤Û-±ôÅ-¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºV¼-»ôh-¾ÞGÅ-ˆÛ-Gb¤-zÁh-hï¼-Gž-zÁh-¤P-®¤-»ôP-fzÅ-ˆÛ-iÛ-z-‚Å-Ç+zÅ- ¤IÛm-±z-q-¶â-»ÛÅ- Zï-V¼-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-ÇoºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Dô-q¼-GÅP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-‚ïh-hGôÅ-q-hP- ¤P-±ôGÅ-Hïm-¾PÅ-hGôÅ-qºÛ-»ÛG-V-ºIï¤-Çtï¾-‚-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-;-vh-‚ãP-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¾Å- ¼P-ÆôG-„ÀôÅ-GbôP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-GP-»P-ŸÛz-yºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-¤ïh-q-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།