M-mG-GÛÅ-Í-¼Û¼-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-fôG-z;G-Çkô¤-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-zbôm-ºhÝG


2007.05.29

{}ü üM-mG-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-¾-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- Fïm-Éâºï-qïm-fôG-z;G-Çkô¤-¤P-®¤-GmP-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-hP.ü »P-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-bïP-Èàºï-ZÛ-ÈôP-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¾-wïzÅ-bà-ºWâG-MãºÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-ºV¼-GŸÛ¼-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝGü M-mG-GÛ-M¾-hôm-„Àôm-Vïm- fP-T-Ÿôm-HÛÅ- ºhÛ-G-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ºƒï¾-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-GÛ-M¾-»ôPÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô- WôX-Á-¶z- ¾- M-mG-hP-Í-¤Û-¼Û-;-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-z-z¸P-qô-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-ºhÝGü ºôm-ˆP-M-mG-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-¸Þ¼-q- fP-T-Ÿôm-HÛÅ- Í-¤Û-¼Û-;-mÅ-fï-¶m-¾-Gô-¤±ôm-hP-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-q¼-zdïm-M-mG-GÛÅ-fï-¶m-fh-„Àô-º±z-Vïm-qô-»ôh-Ç+ô¼-Í-¼Û¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü fP-T-Ÿôm-HÛÅ- fï-¶m-¼P-z®m-‚-MãºÛ-ºhôh-±ß¾-fôG-zbP-º²Ûm-hP-Pô-Lô¾-‚-Mãü hï-zŸÛm-fï-¶m-¤±ô-ºGG-GÛ-zhï-ºWGÅ-Æ-zdm-ÆâP-BôzÅ-‚-Mã-hï-M¾-Dz-GZÛÅ-;ºÛ-ºfz-‚ãÅ-Dï-wm-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-mm-zXôh-GmP-z- M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-fôG-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-xÛ-iô-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zŸGü hïºÛ-z¼-m-M-mG-GÛÅ-ZÛ-ÈôP-¾- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-bïP-Èàºï-ZÛ-ÈôP-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-z¼-wïzÅ-bà-ºWâG-GÛ-»ôh-q¼-Bôm-zXôh-‚Å-bïü M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¤- TP-»Þ-»ÛÅ- fï-¶m-¼P-z®m-¯ôh-¾ïm-‚ïh-¤Dm-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-¾-ZÛ-ÈôP-GÛÅ-Vz-ÆÛh-ÇkÛPÅ-V-vôh-Mã-¤ïh-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱལ་མཚམས་བརྒལ་ནས་འཇིགས་སྐུལ་དང་སུན་གཙེར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཐད་རྒྱ་ནག་གིས་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས་པ་ཚོཊ་པ་ཁག་ ༡༨༡ གིས་དགོས་འདུན་བཏོན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎