M-mG-GŸÝP-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-zºÛ-IôÅ-ºV¼-zbôm-ºhÝG


2006-12-09
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-Vïh-hÝ-h¤ÛGÅ-qºÛ-M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 16 ZÛm-±ßGÅ-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-ŸÛG-zbôm-»ôh-ºhÝG-m-»P- h-¿eºÛ-V¼-Í-¤Û-¼Û-;-hP-‚P-;ô-¼Û-GZÛÅ-mÅ-hÝÅ-±ïÅ-hï¼-GŸÝP-ºƒï¾-HÛfôG-mÅ--¤ôÅ-¤fÞm-‚Å-¤ïh-Ç+ô¼-- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ- »ôm-Èz-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- Gż-ºHã¼-¾Å-DP-hïÅ-hï-¾Å-ŸÛz-±GÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-vh-¤ïh-m-»P- Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-mP-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-‚ïh-q-ŸÛG-GÛÅ ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-PôÅ-mÅ-hÝÅ-±ïÅ-hï¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-vôÅ-‚Å-ºhÝG-¾- hï-zŸÛm-Zï-ÈôP-GÛ- ˆô-jËô-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-ˆP-GmÅ-±ß¾-GTÛG-¤±ßPÅ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- Áôm-¤ï;-;ô-¤ï-;- HÛÅ- Í-¼ÛºÛ-PôÅ-mÅ-M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-ŸÛG- ¾ô-ºhÛ-¤-µôGÅ-GôP-±ßGÅ-fÞz-Mã¼-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ŸïÅ-zXôh-»ôh-q-hP- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-fh-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-¤Dm-G®ô-zô- Vßm- »ÞP-¶â-»ÛÅ-ZÛm-IPÅ-GTÛG-GZÛÅ-ˆÛ-mP-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-fh-fG-GTôh-ŸÛG-»ôP-GÛ-¼ïh-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- ºfº-¤ºÛ-Gž-zOGÅ-hï-M-mG-GŸÝP-GÛ-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-TÛP- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-Gż-ÁôG-ŸÛG-GÛ-mP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 16 HÛ-hÝÅ-±ïÅ-hï-fôG-¤¼-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-¾-vh-hï- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-Iâ-GŸm-±ô¼-IôÅ-ºV¼-HÛ-±ß¾-hÝ-Çeôm-DÞ¾-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-»P-z;ôh-ºhÝG- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-fh-ˆÛ-M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hï-ÇS-¾ô-xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-mP-±ßGÅ-XïÅ-h-z¼-±ßGÅ-fÞz-¤ïh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 9 ZÛm-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¤±ôm-V-ŸÛG-±ôh-¿e-‚Å-XïÅ- M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-mP-xÛ¼-¾ôG-‚-ºhôh-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-ŸÛP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¾Å-ºV¼-DG-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-±ï-hq¾-º‚ô¼-hP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-»P-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།