m-mÛP-mP-q-¾¼-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-FÛ¤Å-ŸÛz-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2007-02-01
Share

{}ü üÇS-¾ô-zôh-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-32z¾-zôh-Å-¤±¤Å-mP-q-¾¼- M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-n¤Å-¾-FÛ¤Å-ŸÛz-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-¤Å-zÁh-zŸGü hï-»P-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-¤-TP-»ÞÅ-Mãm-¿km-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG- mP-qºÛ-¾ºÛ-hôm-Aïm-mÛ- zôh-¤Û-Eôm-Vï-ŸÛG-GÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-Å-¤±¤Å-ºG¾-zºÛ-Gmh-hôm-»Ûm-q-hP- hï-mÛ-M-mG-GÛ-FÛ¤Å-hP-ºG¾-HÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-fôG- ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-hï-fôG-FÛ¤Å-ŸÛz-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-zŸGü ÇS-¾ô-mP-q-¾¼-zôh-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-»ôP-¤Dm-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-zMz-Çeï-zôh-¤Û-GZÛÅ-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-»ôh-q-hP- hôm-Aïm-hï-xÛ-M¾-¼Û-º²ïGÅ-qÅ-¤fôP-Çeï-M¾-uÛºÛ-mP-Ez-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-xÛm-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ƒôÅ-‚ô¾-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-±ôÅ-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤Û¼-±ß¼-Lô¾-‚Å-ÇezÅ- ¼P-ZÛh-ÆâP-BôzÅ-Vïh-¤ï-¤hº-zMz-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-ºEôGÅ-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-32hïºÛ-mP-yâ-GÝ-¤P-qô-ŸÛG-ˆP-»ôh-q-hP- yâ-GÝ-hï-±ô¼-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-¤m¼-GTôh-±h-¤ïh-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-DÞPÅ-¿km-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-hïºÛ-Ç+ô¼- M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-¤¼-ºiÛ-z-ŸÝÅ-q¼- h¤ÛGÅ-zž-¾m-ºhïzÅ-¤-‚Å-qºÛ-fôG- yâ-GÝ-hï-hG-GÛ-w-¤¼-yâ-GÝ-xÛ¼-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-zl-Ez-zbP-¸Ûm-¾ÞGÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-zŸGü º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-xÛ¼-¾ôG-ºFÛh-qºÛ-zôh-¤Û-32mP-mÅ-¼P-¾ô-15¾-Åôm-qºÛ-m-GŸôm-ºW¤-h‚PÅ-zŤ-Gbm-¾GÅ-ˆÛÅ- h;º-P¾-hP-Zïm-D-¾-º²ï¤Å-¤ïh-ˆÛÅ-zB¼-hÝ-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôP-Çeï-xÛ-¹-1±ïÅ-29ZÛm-l-¼¤-Å-¾¼-zhï-º‚ô¼-‚ãP-zŸGü DôP-GÛÅ-DôP-hP-¼ôGÅ-q-¤Û-31hï-hG-ÇS-¾ô-mP-q-¾¼-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-XïÅ-ZÛm-IPÅ-48z;G-Z¼-‚Å-bï-z®m-zÇ+ݾ-Ço-±ôGÅ-ÁÛG-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-fôG- hPÞ¾-ºzô¼-Vïm-ŸÛG-vh-XïÅ-DôP-JÀôh-z=ô¾-‚ãP-Ç+ô¼-GÅÞP-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།