Dï-m-^Å-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-z¼-M-mG-GÛÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-ºhÝG


2007.10.29
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤-¤VÛÅ-q-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Dï-m-^ºÛ-M¾-Å-Íô-‡-¶-¾-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ŸzÅ-Åô¼-z=Ûm-ºDôh-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-Dï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÛ=Û-w×ïm-ȼ-q×¼- ¤VôG-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-Dï-m-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-mP-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-ÇKô-mÅ-¤W¾-ºyh-JÀïP-¤ô¾-fïPÅ-hP-qô-hï-GmP-»ôh-q-hï¼-M-mG-GÛ-xôGÅ-mÅ-Dï-m-^ºÛ-GŸÝP-¾-Bôm-º²âGÅ-ŸÝÅ-q-¼ïh- ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG JËô¾ôz-Íïm-¤ï¾- ŸïÅ-qºÛ-mP-M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-mÛ-M¾-Dz-D-ƒ¾-GbôP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-hP-hï-zŸÛm-Dï-m-^ºÛ-»Þ¾-¾- &G &GôP-Å-¤VôG-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-q-hï¼-G-hÝÅ-»Ûm-mºÛ-Pô-Lô¾-Bôm-º²âGÅ-hP-hïÅ-Dï-m-^-hP- M-mG-GÛ-ºƒï¾-z¼-hô-wôG-ºIô-GŸÛ-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-ÇSôm-uÛ-¾ô-2004 ¾ô¼-Dï-m-^ºÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ- ¼ô×-¤ïm-Dï-fô-¾ÛG- GÛ-„À-Vïm-HÛ-G¸Û¤-ÁG-bà- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ŸzÅ-Åô¼-z=Ûm-ºDôh-Ç+zÅ-ÅÞ-hï-Ç+zÅ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- q×ô¾-¤º¼-‡Ûm- ¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-¤W¾-ºyh-TÛG-GmP-¥ôP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎