M-mG-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-¸ÛP-V-hï-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-Pm-zÇ+ݾ-‚Å-¾ÞGÅ-»ÛG-V-zbôm-ºhÝG


2008-03-31
Share

{}ü üzôh-¤Û-Pô-Lô¾-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ-h-fïPÅ-ˆÛ-zôh-mP-GÛ-¸ÛP-V-hï-hG- &M ¾-z-¼Ûm-qô-Vï-hP-GP-ZÛh-ˆÛ-xôGÅ-GbôGÅ-qÅ-Pm-zÇ+ݾ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-hqP-dGÅ-¼-vôh-ˆÛ-±ß¾-bà-PôÅ-¾ïm-‚Å-qºÛ-»ÛG-V-ŸÛG-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-h-fïPÅ-ˆÛ-zôh-mP-GÛ-¸ÛP-V-hï- &M ¾-z-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-zôh-hï-MºÛ-¤Pº-DôPÅ-mÅ-ºhôm-Vïh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-GmÅ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïh- ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-¤Û-ÅÞ-ŸÛG-ˆP-PôÅ-z¸ÞP-¤ïh-qºÛ-fôG-h-fïPÅ-ˆÛ-zôh-mP-GÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-hG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-GÛ-¤Û-hï-hG-¾-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-»ÛG-V-ºIï¤Å-Çtï¾-‚ïh-zTßG-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-z;ôh-ºhÝG »P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-¤Pº-ºôG-±ôGÅ-q-DG 5 »ÛÅ-zôh-mP-GÛ-Pô-Lô¾-hï-hG-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-hP- ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 14 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-bØ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-ˆÛÅ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-±ôGÅ-mÅ-Ç+zÅ-hï¼-zôh-mP-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-DG-fôG-Iâz-ºƒÅ-Vï-z-ŸÛG-Åôm-MãºÛ-fôG-IôÅ-zÇkݼ-‚Å-¾ÞGÅ-»P-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-¯ô¤-ƒÛÅ-hïºÛ-mP-GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-hP-±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-mP-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-V-GP-‚ãP-hP-fG-GTôh-WÛ-‚ãP-Ç+ô¼-GP-»P-Gž-Çeôm-‚Å-¤ïh-q-¼ïh- GP-¿e¼-GmÅ-±ß¾-ºhÛºÛ-fh- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-hP-fôG-mÅ-zôh-ˆÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-fôG-DÞPÅ-zBï¾-¼-vôh-hP-iP-zhïm-hP-xôGÅ-¿ËàP-ÇtP-zºÛ-M¾-uÛºÛ-ŸÛz-ºWâG-q-GbôP-MãºÛ-fôG-M-GŸÝP-GÛÅ-¼P-ÇoP-GÛÅ-h-z¼-PôÅ-¾ïm-¯-z-mÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།