M-mG-mÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-I-OÛG-Vïh-Wô-¤ô-JÀP-¤-¼Û-º²ïGÅ-q-z;G-ºGôG-‚-Mãü


2006-12-13
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-I-OÛG-GÛ-Vïh-hÝ-xÛ-¾ô-Gż-q-mÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤-¼Û-º²ïGÅ-q-z;G-ºGôG-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïhü hï-»P-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ż-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-¼Û-º²ïGÅ-±ôGÅ-qÅ-GÅÞP-mü xÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-ˆÛ-»ôh-q-zŸÛm-¯ïh-ºIm-HÛ-Oôm-¤ï-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼ï-¯ï¼-z¼-zB¾-MãºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-¢ôP-zl¼-hP-I-OÛG-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-xÛ-¾ô-2007 ˆÛ-hrÛh-;-mÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤-¼Û-º²ïGÅ-‚ïh-¤Dm-±h-z;G-z¸ô-Mã¼-qï-TÛP-hÝ-»ôh-qºÛ-M-¤ÛºÛ-¼Û-º²ïGÅ-±ôGÅ-q-hP-IôÅ-¤ô¾-‚ãP-zºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-Wô-¤ô-JÀP-¤-¼Û-º²ïGÅ-q-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ôÅ-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-h¤PÅ-¾-lzÅ-ÅÛG-z¸ô-zºÛ-‚-uôh-TÛG-hP-¿ËG-q¼-hÝ-D-ÇSôm-xÛ-¹-9 qºÛ-±ïÅ-31 ZÛm-mP-q-¾¼-zôh-¤Û-z®m-‚ô¾-hÝ-ºIô-¤Dm-fôG-M-¤ÛºÛ-Å-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-GhÝG-¯çz-Vï-zºÛ-‚-uôh-n¤Å-xÛ-M¾-¼ï-º²ïGÅ-qÅ-z½‰m-q¼-Mz-bï-M¾-uÛºÛ-fôG-¼-vôh-‚Å-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-hG-¾Å-G»ô¾-fzÅ-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-ÁÛG-»Ûm-q-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།