zôh-¤Û-Pô-Lô¾-z-n¤Å-M-mG-GŸÝP-¾-¤Gô-ÇKݼ-hGôÅ-qºÛ-Ez-zOGÅ-‚Å-ºhÝG


2008-03-24
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-Á¼-xôGÅ-¤hô-Ǩh-Í-¤hôºÛ-¤²ô-hGï-µôP-GÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-mP-Zï-¾¤-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-n¤Å-mÅ-mG-ZïÅ-PôÅ-¾ïm-HÛÅ-GŸÝP-¾-¤Gô-ÇKݼ-hGôÅ-qºÛ-Ez-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG hï-»P-Å-GmÅ-mÅ-¤ÛP-ºzôh-GmP-ºhôh-¤ïh-qºÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-ºhÛ-G¼-Ÿ¾-hq¼-fôG-GmÅ-±ß¾-¤Dô-vôh-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP- Zï-V¼-¤²ô-hGï-µôP-GÛ-¿Ë-¤ô-hGôm-q-hP-fP-Ç+ô¼-ü Í-BÛh-ü »¼-¤ïh-»Þ¾-±ô-ÅôGÅ-ˆÛ-¤Û-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-bP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-¾-Gbô¼-Lô¾-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-z-Çtï¾-z-hï-hG-¾-PïÅ-q¼-hÝ-z;G-ºGôG-‚ïh-Vïh-zl-Ez-zbP-zºÛ-mP-ü lÝP-zTô¤-ÅôGÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-ºG¾-‚-z-¤fº-hG-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-ü lÝP-zTô¤-HÛ-FÛ¤Å-ºG¾-‚-zºÛ-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-¤Û-n¤Å-ºy¾-hÝ-uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-¾-¤Gô-ÇKݼ-m-Vh-q-»PÅ-qô-hP- G¾-ÆÛh-¤Gô-¤-ÇKݼ-m-FÛ¤Å-¿e¼-Vh-q-Vïm-qô-GTôh-Mã-»Ûm-ü FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-¤ï-¤hº-hP-ü NôGÅ-¤hï¾-ü ºz¼-µÅ-ˆÛ-hPôÅ-VÅ-hP-ºyâ¾-VÅ-»ôh-q-n¤Å-¥ã¼-hÝ-uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-m-FÛ¤Å-GTôh-»PÅ-qô-GbôP-Mã-ü G¾-bï-FÛ¤Å-ºG¾-¾G-V-»ôh-ˆP-»¼-¤-vh-m-FÛ¤Å-¿UÛ-qô-GTôh-Mã-»Ûm-ü M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-mÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-mP-¤Û-ŸÝGÅ-q-hP-ü q¼-¤Û-MG-q-ü h=ôG-Gb¤-¤Û-Çtï¾-z-ü GmÅ-±ß¾-WÛ-»ôh-hÝÅ-fôG-uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-ljm-ÅïP-ŸÝ-hGôÅ-q-ü GmÅ-±ß¾-»¼-ŸÝ-‚ïh-¤Dm-¾-‚-hGº-Çeï¼-Mã-»Ûm-ü »P-m-h-fïPÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-ºG¾-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-q-hP-¤fôP-¤Dm-ÅôGÅ-ˆÛÅ-»¼-¤-ŸÝÅ-q-»Ûm-m-ü Dô-±ô¼-hï-¿e¼-zTº-FÛ¤Å-ˆÛ-ºGm-DÞ¼-hGôÅ-ü M-VïºÛ-¾Å-‚ïh-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Èà¼-z¯ôm-HÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-ZïÅ-Tm-¾-Åï¤Å-fG-G®P-zTh-ˆÛ-Pô-Lô¾-‚ïh-Mã-ü ¤P-±ôGÅ-ˆÛ-±ï-ÆôG-hP-Mã-mô¼-ü zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-‚ïh-Mã-ü ºV¤-¤fÞm-HÛ-OÛG-¾¤-ÅôGÅ-ÆâP-Bôz-‚ïh-Mã-ü ¼P-GÛ-w-»Þ¾-ÆâP-Bôz-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-ÇKô-º‚ïh-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-HÛ-Iâz-ºƒÅ-¾-ÆâP-Bôz-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-ÅôGÅ-z;ôh-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-GÛ-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།