fï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ->ÀôG-hïz-¾-zNå¼-zTôÅ-zbP-»ôh-qü


2007-01-31
Share

{}ü üfï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ->ÀôG-hïz-¾-zNå¼-zTôÅ-zbP-Çeï-M-mG-¾-ºDôm-º²Ûm-Vïm-qô-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïhü fï-¶m-HÛ-ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-¾ô-MãÅ->ÀôG-hïz-zNå¼-zTôÅ-zbP-z-hï-mÛ-fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-¤hÝm-zBôh-‚ïh-qºÛ-D-xôGÅ-ˆÛ-ºwï¾-¼Û¤-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-GTÛG-»Ûm-q-hPü »Ûm-mºP-hïºÛ-mP-mÅ-G¾-ºGPÅ-Vï-z-GTÛG-mÛ->ÀôG-hïz-mP-GÛ-f-ljh-ˆÛ-»ÛG-ºƒâ-hqï¼-m-M-mG-ŸïÅ-qºÛ-±z-bà-fï-¶m-HÛ-M¾-Dz-TïÅ-q-ÅôGÅ-zTôÅ-zNå¼-GbôP-Mã-hï-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-fï-¶m-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-M-mG-fh-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-z¸ô-¤Dm-HÛ-¤IÛm-±z-q- »×P-»Û- »ÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-q¼ü P-±ôÅ-ºwï¾-¼Û¤-hï¼-PôÅ-º²Ûm-fÞz-ˆÛ-»ôh-¾-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºwï¾-¼Û¤-hïºÛ-Mz-¿YôPÅ-ÅÞ-fï-¶m-HÛ-ÁïÅ-¼ÛG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-¿e-z-ŸÛG-bà-zTôÅ-zNå¼-zbP-z-ŸÛG-¾Å-fï-¶m-mÛ-M-mG-mÅ-D-ƒ¾-fzÅ-¤ïh-qºÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hPü fï-¶m-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-fï-¶m-¼P-z®m-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-fzÅ-ˆÛ-ºzh-z¯ôm-WÛ-®¤-‚Å-ˆP-hPôÅ-»ôh-mÛ-¤Pôm-ºHã¼-»ôP-Mã¼-zTôÅ-zNå¼-GbôP-fÞz-fzÅ-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü fï-¶m-HÛ-¾ô-MãÅ->ÀôG-hïz-Gż-q-hïºÛ-fh-fï-¶m-¤Û-h¤PÅ-mP-zŤ-±ß¾-ºi-¤Ûm-hP-¿ËG-q¼-hÝ-¤Û-h¤PÅ-Fôh-hÝ-M¾-Dz-ˆÛ-Pô-zô-DG-GZÛÅ-ÅÞ-HïÅ-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-ÆÛh-º²Ûm-^ïm-Éô-zïm-»ÛÅ-fï-¶m-¼P-z®m-fôG-ÁÝGÅ-Çoôm-Bôm-q-¤-¸hü ÆÛh-º²Ûm-HÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-GZÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GmP-fÞz-q-hï-»ÛÅ-Gô-¤ÛP-bP-GÛÅ-¤Û-¾ô-50 ¼ÛP-hzP-º²Ûm-‚ïh-qºÛ-hÝÅ-¼zÅ-¤WâG-OÛ¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།