M-mG-xôGÅ-mÅ-xÛ¼-±ôP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¸-zTºÛ-ÇtäÅ-±h-»¼-MÅ-GbôP-Mã-»Ûm-qü


2007.05.22

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛºÛ-M¾-Dz-mP-xÛ¼-±ôP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¸-zTº-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-¤ÛºÛ-G¸ÞGÅ-qôºÛ-zhï-fP-¾-Gmôh-º±ï-z¸ô-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-»ôP-zŸÛm-q-hï¼-hï-¼ÛP-M-mG-xôGÅ-mÅ-¸-zTºÛ-ÇtäÅ-±h-hP-ºGm-ÆâP-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-hP-¤Z¤-¾Å-‚-MãºÛ-ºhÝm-q-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- TP-»Þ- »ÛÅ-Gż-ºGôh-q¼ü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¸-zTºÛ-ÇtäÅ-±h-hP-ºGm-ÆâP-»ôP-Mã-È-TP-GÛ-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-‚ïh-q-hPü M-mG-xôGÅ-mÅ-¸-zTº-ºGm-ÆâP-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-fh-¾-Í-¤Û-¼Û-;-hP-»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅü ZÛ-ÈôPü ¿Ëô-;ô-¼Û-»-zTÅ-hP-¤Z¤-¾Å-GmP-zŸÛm-q-¿e¼-P-±ôÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-¿Ëm-hÝ-¸-zTº-ºGm-ÆâP-»ôP-Mã¼-¤Z¤-¾Å-‚-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-»P-TP-»Þ-»ÛÅü M-mG-xôGÅ-mÅ-¸-zTºÛ-ºGm-ÆâP-¤ïh-qºÛ-Gmh-hôm-hï-hG-fôG-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP-ŸÛz-ºWâG-GÛ-Iâz-ºƒÅ-uÛ-±ôGÅ-fôG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü Zï-zºÛ-V¼-M-mG-GÛ-¸-zTº-xÛ¼-±ôP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-mP-mÅ-Hôh-hôm-Vï-ÁôÅ-hï-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-xÛ¼-±ôP-‚Å-qºÛ-EÛ-hP-ŸÛ-¤ÛºÛ-¿eô-VÅ-mP-Åï¤Å-Tm-¾-Gmôh-GŸÛºÛ-µÅ-ºHã¼-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-EÛ-hP-ŸÛ-¤-ÇeôP-yG-ÁÛ-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-q-¤-¸hü ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Gż-ÁôG- ¶-ÁÛP-=ôm-qô-ÅÛ‡- ŸïÅ-qºÛ-fôG-M-mG-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¸-zTº-ºGm-ÆâP-fh-FÛ¤Å-ºG¾-hP-¯ÛÅ-¤ïh-‚ïh-¤Dm-G®ô-zô-»Ûm-q-Gž-Çeôm-‚Å-q-hPü D-ÇSôm-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-¸-zTº-hP-Ǩm-µÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-M-¤ÛºÛ-hPôÅ-¸ôG-„ÀâGÅ-qºÛ-Iâ-G¸ÛPÅ-DG-mP-mÅ-ºô-¤-hP-xã-¼-ÅôGÅ-h;¼-¸Å-¼ÛGÅ-mP-¤ÛºÛ-G¸ÞGÅ-qô¼-Gmôh-GŸÛºÛ-µÅ-ºHã¼-¼ÛGÅ-hPü zÞh-¤ïh-ˆÛ-GhôP-q¼-¤²ïÅ-z¸ô-Çeôm-‚ïh-ˆÛ-hPôÅ-µÅ-¼ÛGÅ-mP-hÝG-µÅ-»ôh-q-hPü Ǩm-XâÅ-¤-ÅôGÅ-hô-qô-n¤-IPÅ-VÛG-ÇeôP-¿ËG-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎