zôh-mP-º²âGÅ-Cæm-¾Å-ºV¼-Ç+ô¼-HÛ-ljm-fô-hï¼-M-mG-GÛÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü


2007.12.11

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-º²âGÅ-zCæm-»¼-MÅ-GbôP-DÞ¾-zXôh-ˆP-hôm-hPôÅ-zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-Bôm-GbôP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-GÛÅ-hï-mÛ-µâm-Gb¤-¤P-qô-OôGÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- hïºP-Zï-V¼-M-G¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-hzÞÅ-OÛG-º²âGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-z;º-„Àôm-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-º²âGÅ-zCæm-»¼-MÅ-zbP-z-hïÅ-zôh-¤Û-±ô¼-wm-fôGÅ-¤ïh-q-hï-M-mG-GŸÝP-mÅ-¤Eïm-dôGÅ-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-q-hï¼-M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-WÛm-JËP-GÛÅ-GÅÞP-q¼-zôh-mP-º²âGÅ-zCæm-»¼-MÅ-zbP-Çeï-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GmÅ-hP-hq¾-º‚ô¼ü ¤Û-¤P-GÛ-º±ô-z-zhï-BÛh-¾ôPÅ-uôh-zTÅ-»ôh-¾ÞGÅ-hï-±ô-iP-qô-¤-zÁh-q¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-xôGÅ-mÅ-zôh-hï-M-mG-mÅ-D-ƒ¾-GbôP-MãºÛ-¼ï-z-zTPÅ-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-ºƒï¾-¤fÞh-‚Å-q-hïÅ-zôh-mP-M-¤Û-¼ÛGÅ-¤P-hÝ-GP-ºIô¼-»ôh-fôG-hïÅ-zôh-mP-ÁïÅ-»ôm-ÇÀôz-¢ôP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Wï-ÇkÝG-Wï-Ÿm-hÝ-ºIô-z-hP-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¯-z½ÀG-bà-ºIô-GŸÛºÛ-Zïm-D-»ôh-¾ÞGÅ-hP-hï-zŸÛm-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-hï-zMãh-zôh-ˆÛ-Gbï¼-D-n¤Å-M-mG-bà-ºô¼-ºiïm-‚-zhï-z-z¸ô-Vïh-hÝ-»Ûm-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ºDôh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎