M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-ljm-fô-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2006-09-19
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;Å-M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-‚Å-q-hï¼-hï-¼ÛP-M-mG-xôGÅ-mÅ-PôÅ-¾ïm-¤ïh-qºÛ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-M¾-uÛºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-GÛ-¾ô-ºDô¼-ljm-fô-zbôm-qºÛ-mP-M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-hPü hï-¼ÛP-M-mG-xôGÅ-mÅ-hGG-¾m-Çtï¾-zºÛ-mPü Í-¼ÛºÛ-Bôm-zXôh-¾-GŸÛ-¯-¤ïh-q-hP-M-mG-¤Û-h¤PÅ-n¤Å-fôz-fP-V-±P-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-zŸÛm-»ôh-qÅ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-M¾-mP-GÛ-Gmh-hôm-¾-fï-WâÅ-‚-Mã-¤±¤Å-ºWôGÅ-‚-hGôÅ-ŸïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü hï-mÛ-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- VÛm-;P- »ÛÅ-zÁh-»ôh-TÛPü hï-»P-M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-ljm-fô-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤fº-TÛG-bà-Pô-Lô¾-hP-ºhôh-q-DïPÅ-q-ŸÛG-¯-z-mÅ-¤ïh-TÛPü hï-mÛ-GŸÛ-¯-¯-z-mÅ-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-ljm-fô-hïºÛ-mP-h-hÝP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-fh-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-‚-fzÅ-¾G-zÇe¼-‚Å-bï-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-±ôGÅ-q-VßP-VßP-DG-hP- w×-¾ÞP-;ÝP- VôÅ-¾ÞGÅ-mÛ-¾ôG-qºÛ-VôÅ-»Ûm-q-¤ÛP-zbGÅ-bï-lÝP-lïG-hP-iG-Gmôm-‚ïh-»Þ¾-»Ûm-q-¤-¸hü hïºÛ-mP-mÅ-w×-¾ÞP-;ÝP-VôÅ-Z¤Å-¾ïm-‚ïh-¤Dm-¤Þ-¤fÞh-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-q-hPü hô-h¤-‚ïh-qü z®ôm-ºWâG-‚ïh-qü ZïÅ-lÝP-hP-¤m¼-GTôh-ºôG-ºhÅ-IôPÅ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-M-mG-mÛ-xÛ-¾ô-1999 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-¾ô-¿e¼-zŸÛm-VôÅ-¼P-hzP-fôG-lÝP-lïG-GbôP-¤Dm-HÛ-„Àô-º±z-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།