M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-Ç+ô¼-HÛ-Í-¼ÛºÛ-ljm-fô-hï¼-M-GŸÝP-GÛÅ-hGG-q-Mz-ºhÝG


2007-02-01
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-¿Ëm-DP-GÛÅ-M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-HÛ-Zm-ŸÛz-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-»ôh-q¼-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hGG-q-Mz-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¤-TP-h‚ãÅ-ˆÛÅ-Mãm-¿km-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-Gż-ºGôh-qºÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-‚ïh-Ç+zÅ-m-ü Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-z;ôh-¤PGÅ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-¿Ëm-DP-¸ï¼-z-hïÅ-ÇÀ¼-»P-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-Gmh-hôm-fôG-GP-‚ãP-GÛ-Bôm-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-TÛP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-zŸÛm-uÛ-h¤PÅ-ˆÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-fôz-fP-¾-ÆâP-BôzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- hï¼-zdïm-±ôGÅ-q-hïÅ-M-mG-mP-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-hP-hï-zŸÛm-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-fôz-fP-»ôh-q-hï¼-DÅ-¾ïm-‚Å-mÅ-ü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-fôz-fP-¾-D-G»¼-mÅ-M-mG-GÛ-mP-ÆÛh-¾-fï-WâÅ-‚-Mã-¤ïh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-z;ôh-¤PGÅ-GmP-zºÛ-Í-¼ÛºÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-¿Ëm-DP-hïºÛ-ºGm-º²Ûm-¿U¤- w×ï-¾Û-ÅÛ-G-»×¼- »ÛÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-HÛ-Z¤Å-ŸÛz-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-PïÅ-q¼-hÝ-hôm-hPôÅ-¾Å-hôm-fôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-¼P-hzP-fôG-lÝP-lïGÅ-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-hï-Åï¾-fzÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།