zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-GŸm-ŸÛG-ˆP-M-mG-GÛÅ-JÀôh-z=ô¾-hÝ-zbP-ºhÝG


2007-07-09
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-Zï-ºI¤-Vß-Áݾ-z®ôm-DP-mÅ-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-GŸm-ŸÛG-ˆP-M-mG-GÛÅ-JÀôh-z=ô¾-hÝ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü zhÝm-ÇSôm-¤-xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-29 zôh-ˆÛ-¤ï-Iô-GôP-h;¼-HÛ-M-¤-Ám-HÛ-ŸÛP-q-¿Ëàm-Iâz-¾GÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-mÅ-zhÝm-GTÛG-®¤-HÛ-XïÅ-ÅÞ-zôh-¼ÛGÅ-ŸÛP-q-fÞz-zÇem-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-ŸÝÅ-q-hï-M-mG-GÛÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-q-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-ºwï¾-M¾-zÇeÛ-GmÅ-DP-GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-hôm-¿e¼-m- zhÝm-ÇSôm-¤ºÛ-mP-hÝ-JÀôh-z=ô¾-fôz-qºÛ-¿Ëàm-Iâz-¾GÅ-hP- h-¼ïÅ-JÀôh-z=ô¾-fôz-qºÛ-fÞz-zÇem-»ï-ÁïÅ-GZÛÅ-xÛ-¾ô-1992 ¾ôºÛ-mP-º²Ûm-z¸ÞP-„ÀÅ-mÅ-DôP-GZÛÅ-;¼-¾ô-Pô-zTô-¿SºÛ-z®ôm-ºWâG-GÛ-FÛ¤-Vôh-zbP-»ôh-q-hP- fÞz-zÇem-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-M-¤-IôP-±ôºÛ-mP-GÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-Pô-Lô¾-Ç+zÅ-º²Ûm-z¸ÞP-„ÀÅ-¤ïh-ˆP- XïÅ-ÅÞ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºV¼-HÛ-ºV¼-GŸÛ-z;ôh-¤Dm-G®ô-zô-»Ûm-qºÛ-ZïÅ-ºWâGÅ-fôG-º²Ûm-z¸ÞP-„ÀÅ-mÅ- ¿Ë-źÛ-¤Û-¤P-GÛ-ºƒÛP-¼Û¤-FÛ¤Å-DP-GÛÅ-DôP-hP-GŸm-ŸÛP-q-zŸÛ-zTÅ-¤Û-Ço-¿S-z®ôm-ºWâG-hô-h¤-hÝ-zTßG-mÅ-h-¼ïÅ-¾ô-Pô-±P-¤Å- fÞz-zÇem-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-hP- ¿Ëàm-Iâz-¾GÅ-GZÛÅ-JÀôh-z=ô¾-fôz-q-hP- DôP-n¤Å-ˆÛ-DôP-mÅ-zÅôh-m¤-¼Ûm-Vïm-ŸÝÅ-q-hï-z®ôm-DP-mP-hÝ-ºhÅ-IôP-hÝ-xÛm-q-hP- DôP-n¤Å-ˆÛ-z®ôm-IôGÅ- h;ôm-VôG-„Àô-IôÅ-¾GÅ-JÀôh-ºIô¾-fôz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-GhÝG-¯çz-iG-Gmôm-HÛ-Aïm-qÅ-G¸ÞGÅ-GŸÛ-Ÿm-qÅ-Aïm-HÛÅ-ºhÅ-IôP-hÝ-xÛm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།