M-mG-GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-M-¤Û-¼ÛGÅ-ÁÛG-JÀôh-z=ô¾-zbP-zü


2006-09-15
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-M-¤Û-¼ÛGÅ- =â-»Þ-wËà- ¤Û-¾ô-zhÝm-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-XïÅ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-q-¼ïhü ¾ô-m-52 »Ûm-qºÛ-¼ÞÅ-¤ÛP- =â- »ÛÅ-GÅÞP-»Å-¾ü DôP-z®ôm-DP-hÝ-Çkôh-qºÛ-¼ÛP-Mãm-hÝ-mÅ-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-zbP-z-hPü ¤-ZïÅ-D-G»ôG-ÅôGÅ-‚Å-q-¤-¸hü ¼P-ZÛh-ˆÛ-¥ôP-±ô¼-HÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-Ç+ô¼-ƒÛÅ-hGôÅ-qºÛ-z®m-z;º-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-hPü ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-ˆP-DôP-z®ôm-DP-zTßG-»Þ¾-M-mG-GÛ-Á¼-xôGÅ- ÈP-=âºÞ- IôP-Eï¼-HÛ- =ï-T×P- z®ôm-DP-ÍP-hP-qôºÛ-mP-GÛ-z®ôm-ÆâP-z-hP-z®ôm-q-GŸm-HÛÅ-ZïÅ-lÝP-ÅôGÅ-¤Û-VôÅ-¾Å-ºhÅ-qºÛ-GhÝG-¯çz-zbP-Çeï-¾ÞÅ-GTôP-hÝ-Hã¼-z-iG-zBïh-Vïh-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-DôP-GÛÅ-ÈP-=âºÞ-EÛ¤-mÅ-Gż-ºGôh-q¼-Ÿ¾-q¼-fôG-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-hôm-¾ü M-¤ÛºÛ-z®ôm-ÆâP-zÅ-ZïÅ-Tm-HÛ-z®ôm-q-GÅÞ¤-zŸÛ-zÇ+ôP-Çeï-DôP-¾-ZïÅ-lÝP-GbôP-hÝ-zTßG-q-hPü hï-mÛ-z®ôm-q-mP-DÞ¾-HÛ-Gmh-hôm-»Ûm-q-ºIï¾-zÁh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü h-V-DôP-º±ô-GmÅ-fÞz-q-hPü M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-‚-fzÅ-GP-¾ºP-º²ï¤Å-¸ôm-¤-‚Å-q¼-º²¤-JÀÛP-M¾-Dz-±ô¼-M-mG-GŸÝP-hïºÛ-‚-uôh-hPôÅ-»ôh-WÛ-¿e¼-»Ûm-¤Ûm-ÁïÅ-ÅÞ-zTßG-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།