zôh-qºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-PG-hzP-wÞ¾-VßP-¾GÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-ºhÝG


2007.10.25

{}ü ühï-ÇSôm-1987¾ôºÛ-xÛ-¹-9±ïÅ-27ZÛm-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¼P-z®m-HÛ-ŸÛ-zºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-mÅ-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-zôh-qºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-PG-hzP-wÞ¾-VßP-¾GÅ- Zï-hÝÅ-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-21ZÛm-Vß-Áݾ-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-ºhÝGü zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-¾-DÞPÅ-¿km-GmÅ-±ß¾-º‚ô¼-Gž-¿e¼-mü hGÝP-¾ô-48¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-PG-hzP-wÞ¾-VßP-¾GÅ-M-mG-GÛ-z;G-BÛ¾-DP-ºi-¤Ûm-hP-zôh-ˆÛ-z®ôm-DP-mP-¾ô-zMh-hP-¹-z-iâG-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-¤f¼ü ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-21ZÛm-Vß-Áݾ-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-q-¼ïhü hPôÅ-GŸÛ-‚Å-q-»Ûm-m-PG-hzP-wÞ¾-VßP-¾GÅ-ÅÞ-fôG-¤¼-¾ô-19¼ÛP-hÝÅ-z;G-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-»ôh-mºP.ü 2005¾ôºÛ-xÛ-¹-9±ïÅ-22ZÛm-ZïÅ-Vh-ˆÛ-hÝÅ-¼ÛP-mÅ-¹-z-iâG-ZÝP-hÝ-zbP-»ôh-q-¼ïhü PG-hzP-wÞ¾-VßP-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-GmÅ-ÇePÅ-Bô-qô-»ôh-q-hP.ü z®ôm-DP-mP-zTßGÅ-»Þm-¼ÛP-¾ô-¤P-DôP-¾-¤m¼-GTôh-hP-¤Û-uôh-¾Å-ºhÅ-qºÛ-ÇkÝG-¢ôP-zbP-zºÛ-Zï¼-¾ïm-¾-zdïm-mÅ-¾ÞÅ-D¤Å-¤Û-zhï-z-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôG-‚ãP-»ôh-q-¤-¸hü h-V-DôP-Çeôh-¾ÞP-zhï-Vïm-µôP-hÝ-DôP-GÛ-mP-¤Û-hP-¤Z¤-hÝ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-GmP-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་སྲུང་ཟུར་པ་༢༨༠ལྷག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎