M-mG-GŸÝP-mÅ-¶Û-Gݼ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-¼-Ç~Û-»-;-hÙÛ¼-JÀôh-z=ô¾-zbP-zü


2005-03-18
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-hP-ÆÛh-hôm-HÛ-z¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-¶Û-Gݼ-zÞïh-¼-Ç~Û-»-;-hÙÛ¼- Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞ-ZÛm-JÀôh-z=ô¾-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG- hï-»P-GôP-ŸÝÅ-¼-Ç~Û-»-;-hÙÛ¼-mÛ-M-mG-GÛÅ-ÁÛP-TP-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-¶Û-Gݼ-¤Û-¼ÛGÅ-DÞPÅ-ˆÛ-wÞ¾-‚ãP-GÛ-zÞh-¤ïh-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü DôP-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-GÅP-z-xÛ¼-Çtï¾-‚Å-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-bï-xÛ-¾ô- 1999 ¾ô¼-GŸÝP-ºƒï¾-FÛ¤Å-GTôh-‚Å-bï-¾ô-zMh-¼ÛP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-»ôh-ˆP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-hP- hï-zŸÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-Bôm-zXôh-iG-qô-‚Å-"ôh-q-¼ïh- h-V-DôP-Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-z®ôm-ºWâG-hÝÅ-z;G-¤-±P-GôP->Àôh-z=ô¾-zbP-z-mÛ- WÛ-mÛ-¼-±ßGÅ-zŸÛm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ljm-¤fô¼-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-mÅ-Bôm-zXôh-‚-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ-ºhôm-Mã-¤Ûm-q-Gž-zOGÅ-‚Å-q-hP- hÝÅ-GTÛG-¼-Ç~Û-»-;-hÙÛ¼-z®ôm-zTßG-hÝÅ-z;G-¤-±P-GôP-„Àô-zÞ¼-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-MãºÛ-¤ÛP-fôG-mÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-hPôÅ-ÅÞ-JÀôh-z=ô¾-‚Å-»ôh-¼ïh-TïÅ-hP- DôP-¼ÛP-¤Ûm-Í-¼ÛºÛ-mP-Ǩm-zTôÅ-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-ŸÛG-mÅ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Íï-wï-qÛ-Gż-¾Å-DP-hÝ-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།