zôh-¾-VïÅ-¤fôºÛ-¼P-BôP-fôz-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-„ÀôÅ-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-M-mG-GÛÅ-zXôh-ºhÝG


2007.06.20

{}ü üzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ŸïÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-zôh-mP-xÛ¼-wïzÅ-GmP-ºhôh-»ôh-m-zôh-¾-VïÅ-¤fôºÛ-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-fôz-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-„ÀôÅ-GbôP-hGôÅ-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG- ‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛ-GôP-ŸÝÅ-Gb¤-zÁh-hï-mÛ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP- M-mG-GŸÝP-GZÛÅ-hz¼-zôh-ˆÛ-GmÅ-zz-fh-ºƒï¾-¤ô¾-HÛ-mP-hôm-¾-hrh-q-‚ïh-Ç+zÅ-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ˆP-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-zôh-¼P-z®m-hô¼-±ï-zôh-mP-xÛ¼-wïzÅ-zBPÅ-m-ºfÞÅ-hP- bØ-¾ºÛ-„À-¤¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-¿ËG-zŤ-n¤-fG-GÛ-ÇKô-mÅ-ºƒï¾-¤ô¾-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-zXôh-q-hï¼-PôÅ-¾ïm-¤ïh-Ç+ô¼-zB¼-¹ôÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- »P-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-M-mG-GÛ-mÝz-‚P-DÞ¾-hÝ-zôh-¼ÛGÅ-GmÅ-Çkôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-hP- ¸Û-Fôm-fï-zºÛ-zôh-¾-VïÅ-¤fôºÛ-¼P-BôP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-z-hï-mÛ-¯ôh-JÀïP-GÛ-¯-z-ŸÛG-»Ûm-q-¤-¸h- zôh-¾-VïÅ-¤fôºÛ-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-hGôÅ-¾ÞGÅ-zXôh-q-hï-mÛ-M-mG-GÛ-¯-FÛ¤Å-hP-ºG¾-»ôh-¾ÞGÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-Gż-ºGôh-q-±ô¼-zXôh-»ôh-q-¼ïh- ‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-¤Þ-¤fÞh-zXôh-q¼-GŸÛGÅ-m- ¤Û-¼ÛGÅ-ºi-¤Ûm-z¼-HÛ-ºƒï¾-z-hP- VôÅ-¾ÞGÅ-¤Z¤-zÆïÅ-‚Å-bï-ÆÛh-hôm-HÛ-hGôÅ-¤Dô¼-zïh-uôh-‚Å-q-hï¼-;Ým-ÇÀôP-GŸm-ŸÛG-»ôh-¾ÞGÅ-hP- zôh-¾-VïÅ-¤fôºÛ-¼P-BôP-hôm-GZï¼-‚Å-q-hï-mÛ-zôh-¼P-z®m-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q-hP-TÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-ˆP-zXôh-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎