M-mG-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-ŸÛP-ƒm-¾¤-¾ÞGÅ-zB¼-GÅô-‚-ºhôh-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG


2007.12.11

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-fôG-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-M¾-uÛºÛ-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-‚Å-q¼-DÅ-¾ïm-¤-‚Å-q-¤-¸hü h-hÝP-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-¾-ŸÛP-ƒm-¾¤-¾ÞGÅ-zB¼-GÅô-‚-ºhôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-‡ôm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-hôm-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-ljm-fô-ŸÛG-zbôm-qºÛ-mPü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-hGôm-ÇkïºÛ-mP-hP-Zï-ºFÛÅ-¾-Zïm-dôG-¾Å-DP-Gż-MG-‚ïh-MãºÛ-¾Å-GŸÛ-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-hGôm-q¼-VôÅ-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-hGï-ºhÝm-q-hP-z®ßm-¤ºÛ-fôG-M¾-GTïÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-zŤ-„Àô-»ôh-¤ïh-ºiÛ-ŸÛz-‚Å-bï-hGôm-qºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-hP-z®ßm-¤-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-q¼-±h-z;G-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-hGôm-Çkï-DG-mP-VôÅ-¤W¾-hÝ-zBôh-¤Dm-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-hGï-ºhÝm-q-hP-z®ßm-¤-±ô¼-¼P-hzP-GÛ-VôÅ-Z¤Å-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-n¤-q-¤fôP-GÛ-»ôh-q-hï-hG-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¤Û-±ô¼-Gb¤-zXôh-¿e-zÞ-ºFz-Çeôm-‚ïh-qºÛ-¾G-V-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GôP-Gž-zôh-hôm-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-V×Ûm-;P-GÛÅ-ºV¼-Tm-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-zôh-hôm-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-qÅ-zôh-fôG-zbôm-qºÛ-ljm-fô-hïºÛ-fôG-fh-;¼-¾m-ºhïzÅ-‚Å-¤ïh-ˆP-ljm-fôºÛ-mP-µâm-Gb¤-¤P-qô-zÁh-¾ÞGÅ-hPü bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-zôh-hï-zŸÛm-VïÅ-¤Þm-mG-hP-ŸÛP-ƒm-¾¤-¾ÞGÅ-zB¼-GÅô-‚-MãºÛ-ºhôh-q-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎