M-mG-GŸÝP-GÛÅ-‚-mh-ºGôG-ÆâP-GÛ-Ǩm-Dz-z¸ô-Cæm-‚Å-»ôh-¾ÞGÅü


2005-12-26
Share

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-qºÛ-mPü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-‚-mh-ºGôG-ÆâP-fÞz-qºÛ-ÆâP-µÅ-Ǩm-Dz-Gż-q-z¸ô-Cæm-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-hPü ÆâP-µÅ-Ǩm-Dz-hï-»ÛÅ-EÛ¤-‚ºÛ-mh-»¤Å-z;G-ºGôG-fÞz-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-GÛ-Åô-m¤-¿Ëm-DP-GÛ-xãGÅ-¼ÛGÅ-ºyôh-zÇeïm-ºGm-º²Ûm-mÅü ‚-mh-ºGôG-ÆâP-GÛ-Ǩm-Dz-hï-mÛ- ȼ-Ç~Ûm- xãGÅ-¼ÛGÅ-ŸÛz-ºWâG-ÇÀôz-GZï¼-DP-mÅ-z¸ô-Cæm-‚Å-q-hPü hï-mÛ-º²¤-JÀÛP-fôG-‚-mh-ºGôG-ÆâP-GÛ-Ǩm-Dz-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-¾ÞGÅ-hPü Zï-zºÛ-ºV¼-M-mG-mP-‚-mh-ºGôG-ÆâP-Vïh-hÝ-zïh-uôh-GbôP-zºÛ-Ǩm-hï-zŸÛm-Ǩm-Dz-Mz-MãºÛ-¼ÛGÅ-»Ûm-q-hPü Ǩm-¼Ûm-hï-®¤-¤fô-qô-¤Ûm-q-hP-Fô¤-¼ºÛ-fôG-Zô-Mã-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü »Ûm-mºP-ºGôG-ÆâP-GÛ-Ǩm-Gż-q-hï-mÛ-D-mÅ-¸-Mã-»ôh-qü Ço-DÞG-mP-Gbô¼-Mã-»ôh-qº¤-ºfïm-Mã-»ôh-qºÛ-¼ÛGÅ-¤Û-ºi-z-z¸ô-Cæm-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ÆâP-µÅ-Ǩm-Dz-Gż-q-hï-¤P-®¤-z¸ô-Cæm-‚-MãºÛ-VôG-¤Vm-vh-»ôh-q-hPü ¹-z-ºhÛºÛ-¹-¤WâG-mP-È-¾¤-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-z¸ô-Cæm-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།