M-mG-GÛÅ-ZÛ-ÈôP-hP-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-Mã-G¾-Vï¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2006-09-21
Share

{}ü üZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-Gż-q-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-¤±¤Å- M-mG-xôGÅ-mÅ-xÛ-ºƒï¾-HÛ-fh-mÅ- ZÛ-ÈôP-hP-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-¾Å-hôm-hï- G¾-Vï-hôm-Vï¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-M-mG-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅ-Gž-Çeôm-‚Å-ºhÝG-üü ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ZÛ-ÈôP-GÛ-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-GÝ-»PÅ-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-ºFÛh-Gż-qºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP- ÁÛm-²ô-Í-Ç~ï- ŸÝ-z-DôP-ºGô-ºFÛh-Gż-q¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-z-¤-¸h- ¼ÛP-¤Ûm-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ- DôP-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-„Àôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-»ôP-Mã-PïÅ-q¼-ÅôP- ZÛ-ÈôP-M¾-Dz-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-ºwô-ºHã¼-hï-zMãh- M-mG-hP-ZÛ-ÈôP-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-»P-z¸P-qôºÛ-D-xôGÅ-ÅÞ-ºIô-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ZÛ-ÈôP-GÛ-h-¿eºÛ-ÆÛh-„Àôm- ;ô-ÍÛ-²-¤×Û-hP- M-mG-hz¼-ºƒï¾-z-Z¤Å-VGÅ-ˆÛ-ºDôm-º²Ûm-G®ô-zô-ŸÛG-mÛ- ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ- M-mG-GÛ-hGG-q-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Ûm-¾-¤Û-¿eÅ-q¼-hï-ÇS-º²¤-JÀÛP-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-ÅôP-zºÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-Ç+Ý-wÞP-ºzÅ-ºWâG-‚-źÛ- »-ÅÞ-;-aÛ- ŸïÅ-qºÛ-im-dïm-HÛ-¿Ë-DP-ż-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-ŸÝ-z¼-¾m-¤P-Bôh-qºÛ-Gmh-hôm-¾-fÞG-GÛ-»ôh-q-¼ïh- ZÛ-ÈôP-GÛ-GŸÝP-º²Ûm-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-ºFÛh-Gż-q- ÁÛm-²ô-Í-Ç~ï- »ÛÅ- DôP-ÆÛh-„Àôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚ãP-XïÅ- ZÛ-ÈôP-GÛ-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-im-dïm-HÛ-¿Ë-DP-hÝ-wïzÅ-Bôh-GmP-¯ÛÅ-»ôh-¤Ûm-Gž-D-GP-»P-Çeôm-¤ïh-ˆP- h-¼ÛP-M-mG-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- VÛm-;P- GÛÅ- M-mG-hP-ZÛ-ÈôP-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-M¾-Dz-GZÛÅ-hz¼-GŸÛ-¯ºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºG¾-¹ºÛ-¯ôh-½‰ôG-Åï¾-hGôÅ-q-hP-hïºP- M¾-Dz-GZÛÅ-hz¼-¾ô-MãÅ-ˆÛ-ºDôm-º²Ûm-»ôh-qºÛ-h;º-½‰ôG-¼ÛGÅ-¾- fzÅ-¤DÅ-qºÛ-fôG-mÅ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-‚ïh-Mã-hï- M-mG-GÛ-ZÛ-ÈôP-¿Ëm-hP-xÛ-ºƒï¾-HÛ-¾Å-hôm-G®ô-Vï-ÁôÅ-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-fôG-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།